SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต
มีนาคม 22nd, 2016 by sirinun

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต

“ชีวจิต” คำนี้เป็นที่ได้รับความนิยมในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง คนเราอยากมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงต้องดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ชีวจิตเป็นหลักปฎิบัติเพื่อความสุขสมบูรณ์โดยใช้ธรรมชาติเป็นหลักในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยการใช้ อาหาร การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด และการใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพราะชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติจะเป็นชีวิตที่ยืนยาว แข็งแรง และมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลา เป็นชีวิตพอเพียง และรู้จักการปล่อยว่าง เลิกติดยึดกับวัตถุนิยม หันมามองดูธรรมชาติรอบตัวเรามากขึ้น โดยมีภูมิคุ้มกัน หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติดูแลสุขภาพเชิงรุกตามแนวทางชีวจิตเพื่อสุขภาพดีตลอดไป หมวดหมู่ WB400 ส637ส 2555

รายการอ้างอิง

สาทิส อินทรกำแหง. (2555). สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต. เอื้อมพร แสงสุวรรณ, เรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ.

View (36)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa