SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีและขั้นตอนการวิเคราะห์และลงรายการหนังสือภาษาจีนที่มีอยู่ใน OCLC WorldCat
ตุลาคม 31st, 2019 by wanna

วิธีและขั้นตอนการวิเคราะห์และลงรายการหนังสือภาษาจีนที่มีอยู่ใน OCLC WorldCat มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าระบบ WorldShare Management Services (WMS) ที่ https://hcu.share.worldcat.org/wms

2.  สืบค้น (Search) หารายชื่อหนังสือที่ต้องการในโมดูล Metadata เลือก Record Manager และ Search เลือก Data Type ที่ Bibliographic Records โดยมีวิธีการสืบค้น ดังนี้

2.1 เลือก Scope (ขอบเขต) ของแหล่งที่เราต้องการหาที่  All WorldCat

2.2 เลือก Index (ดัชนี) ที่ต้องการหาจากเขตข้อมูล เช่น Keyword, Title, Author, ISBN, ISSN, OCLC Number

2.3 ใส่ Term(s) กรอกข้อมูลที่ต้องการหา เช่น ISBN

Search: ISBN = 9787301260456

รูปภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการ Search

       
3.แสดงผลการสืบค้น ปรากฏว่ามีอยู่ทั้งหมด 3 รายการ

รูปที่ 2 แสดงผลการสืบค้น

4. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่ารายการใดที่ลงข้อมูลตรงกับหนังสือที่เราจะวิเคราะห์และลงรายการ แล้วทำการเลือกและ save โดยคลิก Replace Bibliographic Record

รูปที่ 3 แสดงการ save รายการหนังสือลงในระบบ

ที่ Tag 040 (แหล่งทำรายการ) จะปรากฏ $dTHHCU ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เพิ่มรายการหนังสือลงในระเบียน OCLC Number: 945630349 แล้ว

รูปที่ 4 แสดงรายการหนังสือที่ได้เพิ่มลงในระเบียน OCLC Number: 945630349 แล้ว

5. ทำการ Add LBD Record โดยที่ Tag 590 ลงเลขหมู่หนังสือระบบรัฐสภาอเมริกัน ที่ Tag 598 ลงจัดซื้อหนังสือภาษาจีน จำนวนกี่เล่ม (ถ้าเป็นหนังสือที่ได้รับบริจาค ลงที่Tag 599) และ เพิ่มหัวเรื่องภาษาจีนที่ Tag 600 Tag 650 หรือ Tag 651 เป็นต้น แล้วคลิก Done

 รูปที่ 5 แสดงการ Add LBD Record

รูปที่ 6 แสดงการเพิ่ม Tag 590 Tag 598 และ Tag 651

6. ลงรายละเอียด ที่ LHRs โดย search จากเลข OCLC ของหนังสือ และ คลิกที่ Open Details

รูปที่ 7 แสดงการค้นหาหนังสือเพื่อนำมาลงรายละเอียดใน LHRs

7. ลงรายละเอียดใน LHRs โดยคลิก Open Details และคลิกที่ WorldCat Holdings Copies แล้วคลิกที่ View/Edit เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (Edit Item) เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วทำการ save โดยคลิกที่ Save Item (รูปที่ 8 – 11)

รูปที่ 8 แสดงการนำหน้าที่จะมาทำการปรับปรุงแก้ไข

รูปที่ 9 แสดงการนำหน้าที่จะมาทำการปรับปรุงแก้ไข

 

 

รูปที่ 10 แสดงการนำหน้าที่จะมาทำการปรับปรุงแก้ไข

 

รูปที่ 11 แสดงหน้าที่นำมาแก้ไขปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น สาขา และ สถานที่จัดเก็บหนังสือ เลขหมูหนังสือ เป็นต้น

8.เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วกลับมาทำการลงข้อมูล Tag 008 ใน LHRs โดยคลิกที่รูปดินสอ (คือ edit) เพื่อทำการปรับปรุงเช่นลงวิธีการจัดหาเช่น ซื้อ หรือบริจาค ให้ยืม หรือ ไม่ให้ยืม เสร็จแล้วคลิก Done แล้วคลิก Save เป็นอันว่าจบกระบวนการ วิเคราะห์และลงรายการหนังสือภาษาจีนที่มีใน OCLC WorldCat

(แสดงในรูปที่ 12 – 14)

 

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

View (87)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa