SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Index labels ตัวช่วยในการสืบค้นที่ควรรู้จัก
มกราคม 13th, 2021 by supaporn

ในระบบการสืบค้นฐานข้อมูล มักจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ใส่คำค้นในช่องทางการสืบค้นจากกล่องการสืบค้น จากเขตข้อมูลจากสืบค้นจากเขตข้อมูลที่ระบบนั้น ๆ กำหนดเป็นคำค้น  สำหรับฐานข้อมูลห้องสมุด เช่นเดียวกัน เก็บคำค้นจากเขตข้อมูลใดบ้าง มักจะระบุในกล่องการสืบค้น เช่น ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง คำสำคัญ หัวเรื่อง ISBN เป็นต้น

ตัวอย่าง กล่องการสืบค้นของระบบห้องสมุด WorldShare Management Services-WMS  ระบบมีเขตข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้เลือกเป็นตัวช่วยค้น และมีตรรกะบูลีน (AND OR NOT) เพื่อเพิ่มเงื่อนไขในการสืบค้นให้ด้วย

รูปที่ 1 คำค้น (Index) ในกล่องการสืบค้น

นอกจากการสืบค้นจากกล่องหรือช่องทางการสืบค้นที่ระบบให้มา ดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้หรือบรรณารักษ์ สามารถที่จะพิมพ์หรือใส่คำค้นในเขตข้อมูลที่ต้องการจะค้น ได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องเรียนรู้ ตัวระบุเขตข้อมูลในการค้น หรือตัวที่ระบบนำมาทำเป็นคำค้น (Index  labels) ซึ่งจะเป็นตัวย่อ เพื่อจะได้กำหนดการค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการมากขึ้น บทความนี้ สรุปความบางส่วนและนำตัวอย่างจาก Index labels and examples of an expert search in WorldCat [1]  ซึ่งเสนอตัวย่อในการกำหนดคำค้น พร้อมตัวอย่าง และลักษณะของการเก็บคำค้น ทำให้สามารถที่จะค้นได้ตรงมากขึ้น

คำแนะนำในการค้น

1. ใช้เครื่องหมายโคลอน  ( : )  หลังคำค้น เช่น au: wang  ถ้าไม่แน่ใจคำค้น เช่น การสะกด

2. ใช้เครื่องหมาย เท่ากับ ( = ) หลังคำค้น เช่น au=saint-arroman, august สำหรับคำค้นที่ทราบคำที่แน่ชัด หรือถูกต้อง

คำค้น ที่ใช้ในระบบ WorldCat

คำค้น  คำที่พิมพ์ ตัวอย่าง
Keyword kw: coffee or tea and house
การค้นด้วย keyword ระบบจะดึงมาจาก ปีที่พิมพ์, ISBN,  รหัสทางภูมิศาสตร์ (geographic codes) map data และข้อมูลที่พบจากเขตข้อมูล ผู้แต่ง (Author) ชื่อเรื่อง (Title) หมายเหตุ (Notes) และหัวเรื่อง (Subject indexes)
Access Method am: www oclc org (or) oclc
ไม่ต้องใส่ https://  ให้ใช้ช่องว่างแทนเครื่องหมายวรรคตอนหรือตัวอักขระพิเศษ
Accession Number no: 37993343
(OCLC)
Action Note io: digital master
Author au: saint-arroman
สามารถใช้ ‘…’ คร่อม operator อื่นๆ  ประกอบการสืบค้น ได้ เช่น Boolean operator (and or not) ใช้ wildcard (*) หรือ proximity operators เช่น le (Less than), ge (Greater than), gt (greater-than) , near, with  เป็นต้น
Author Phrase au= saint-arroman auguste
สามารถใช้ “…” คร่อมข้อความที่ต้องการสืบค้นเฉพาะ
Corporate and Conference Name cn: canadian
Corporate and Conference Name Phrase cn= canadian acoustics week
Country of Publication cp: Norway
Country of Publication Phrase cp= Nova Scotia
Descriptor de: voice disorders
Descriptor Phrase de= voice disorders in children
Dewey Class Edition d2: 19
(edition used to assign & Lang.index.dewey;.)
Dewey Class Number dd: 998.9
คำค้นถูกลบหรือเอาช่องว่าง การเว้นวรรค เครื่องหมายวรรคตอน ออก ยกเว้น เครื่อง ( . ) ยังคงมีอยู่
Genre/Form ge: solo piano
Genre/Form Phrase ge= screenplays
Geographic Coverage gc: cape
Geographic Coverage Phrase gc= capetown
Gov Doc Number gn: y4p9610w292
(ไม่ต้องมีช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอน)
Institution Record Call Number (for libraries that have enabled searching Institution Records) nu: E185.61.B79141988
E185.61* (ไม่ต้องใส่ช่องว่าง และมีข้อความอื่นๆ ยกเว้นจุด full stop ( . ) เพื่อแบ่งข้อมูลย่อยแต่ละส่วน)
Institution Record Call Number Phrase (for libraries that have enabled searching Institution Records) nu= E185.61.B79141988
E185.61* (ข้อมูลการค้นมาจากมากกว่า 1 เขตข้อมูลย่อย การใช้ เครื่องหมาย * จะช่วยให้ดึงข้อมูลได้มากและตรงกับการสืบค้น)
ISBN nb: 3196311821 or 31-9631-182-1
9780763625894 or 978-0-763625-89-4
(ค้นโดยใส่หรือไม่ใส่เครื่องหมาย – )
ISSN ns: 0000-0019
(ใส่ เครื่องหมาย – ด้วย)
Language Phrase ln= kw:coffeehouse* and ln=japanese
สามารถเรียกชื่อของภาษามาดูประกอบได้
Library and Archives Canada Class Number ca: sf209.5
คำค้นถูกลบหรือเอาช่องว่าง การเว้นวรรค เครื่องหมายวรรคตอน ออก ยกเว้น เครื่อง ( . ) ยังคงมีอยู่
Library of Congress Call No. lc: hd9000.6
คำค้นลบ หรือเอาช่องว่าง การเว้นวรรค เครื่องหมายวรรคตอน ออก ยกเว้น เครื่อง ( . ) ยังคงมีอยู่
Library of Congress Call No. lc: hd9000.6
คำค้นถูกลบหรือเอาช่องว่าง การเว้นวรรค เครื่องหมายวรรคตอน ออก ยกเว้น เครื่อง ( . ) ยังคงมีอยู่
LC Control Number nl: ne64-2560 or ne64002560 or ne642560 or 64-2560 or 64002560 or 642560
(ส่วนแรกของการค้น จะมี – หรือไม่มีก็ได้ ระบบจะเก็บเพียงตัวเลขในการค้นเท่านั้น)
Material Type mt: vhs
Material Type Phrase mt= vhs tape
Music Number mu: has19832
(ใส่คำค้นโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือช่องว่าง เว้นวรรค ขึ้นอยู่กับ ว่ามี – หรือ =)
Musical Composition mc: jazz
Musical Composition Phrase mc= folk music
Named Corporation and Conference nc: world conference on women
Named Corporation and Conference Phrase nc= intel corporation
Named Person na: mandela
Named Person Phrase na= mandela, nelson
(ใส่นามสกุลก่อนแล้วตามด้วยเครื่องหมาย คอมม่า ( , ))
Natl Ag Lib Call No ag: sf223.w47
(คำค้นไม่มีช่องว่าง หรือเว้นวรรค เครื่องหมายวรรคตอน ยกเว้น เครื่องหมาย ( . ))
NLM Call Number lm: hv4915
(คำค้นไม่มีช่องว่าง หรือเว้นวรรค เครื่องหมายวรรคตอน ยกเว้น เครื่องหมาย ( . ))
NLM Call Number Phrase lm= hv4915g461999
(คำค้นไม่มีช่องว่าง หรือเว้นวรรค เครื่องหมายวรรคตอน ยกเว้น เครื่องหมาย ( . ))
Notes/Comments nt: translation-adaptation
Personal Name pn: lemaire
Personal Name Phrase pn= lemaire, gerard-georges
(last name first with or without first comma retained)
Publisher pb: media
Publisher Phrase pb= new star media inc
Publisher Location pl: china
Report Number rn: epa 000275057
(ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนแต่ต้องมีช่องว่างหรือเว้นวรรค)
Series Title se: emb report
Series Title Phrase se= emb evaluation report
Standard Number sn: 1097461x or 1097-461x
1550463160 or 155-0463-160
9780763625894 or 978-0-763625-89-4
64002560
(ในการค้น จะมีเครื่องหมาย – หรือไม่มีก็ได้)
Subject su: coffee and tea house+
Subject Phrase su=  coffeehouses in art
Subject All sa= medical fees canada
Subject Headings, LC hl: biography
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ Library of Congress เท่านั้น)
Subject Headings, LC Phrase hl= authors american
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ Library of Congress เท่านั้น)
Subject Headings, LC Children’s Lit hc: childrens writing
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ US Library of Congress Children’s Literature เท่านั้น)
Subject Headings, MeSH hm: optometry
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ MESH/US National Library of Medicine เท่านั้น)
Subject Headings, MeSH Phrase hm= vision low
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ MESH/US National Library of Medicine เท่านั้น)
Subject Headings, NAL ha: fruit
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ US National Library of Agriculture เท่านั้น)
Subject Headings, NAL Phrase ha= fruit trees
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ US National Library of Agriculture เท่านั้น)
Subject Headings, Canadian he: photography
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ Canadian National Library in English เท่านั้น)
Subject Headings, Canadian Phrase he= landscape photography
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ Canadian National Library in English เท่านั้น)
Subject Headings, RVM hr: indiens
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ Repertoire des vedettes-matiere [Canadian National Library in French] เท่านั้น)
Subject Headings, RVM Phrase hr= politique sanitaire
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ Repertoire des vedettes-matiere [Canadian National Library in French] เท่านั้น)
Subject Headings, Sears hs: legends
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ Sears เท่านั้น)
Subject Headings, Sears Phrase hs= jewish legends
(เฉพาะการค้นด้วยหัวเรื่องของ Sears เท่านั้น)
Subject Headings, Other ho: fiction
(รวมรหัสของ MARC ที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่ที่นำมาทำเป็นคำค้น)
Subject Headings, Other Phrase ho= historical fiction
Title ti: music w3 british w3 enlightenment
Title Phrase ti= music theory in the British isles during the enlightenment
Uniform Title ut: bible
Uniform Title Phrase ut= selected poems 1930-1972
Unique Serial Title tk: renew annual report
Unique Serial Title Phrase tk= service & innovation
Universal Decimal Class No. ud: 101-051
ใช้ ( . ) หรือ ( -)
Vendor vn: libros
Year 2 yy: 1997
(ตัวเลขที่ไม่รู้จักจะถูกค้นด้วย 9s แต่ถ้าไม่รู้จักตัวเลข 4 ตัว จะถูกค้นด้วย 0000)

จะเห็นว่าผู้สืบค้น โดยเฉพาะบรรณารักษ์ ถ้าสามารถนำ index labels เหล่านี้มาช่วยจะทำให้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ได้แม่นยำ และได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการมากยิ่งขึ้น และสามารถแนะนำผู้ใช้ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในระบบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นเทคนิคในการสืบค้นแบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถติดตามอ่านได้ที่ https://help.oclc.org/Discovery_and_Reference/FirstSearch/Search/Expert_search_in_WorldCat_indexes/Index_labels_and_examples_of_an_expert_search_in_WorldCat

รายการอ้างอิง

[1]. OCLC. (2020). Index labels and examples of an expert search in WorldCat. Retrieved from https://help.oclc.org/Discovery_and_Reference/FirstSearch/Search/Expert_search_in_WorldCat_indexes/Index_labels_and_examples_of_an_expert_search_in_WorldCat

 

View (41)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa