SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษา คณะการแพทย์แผนจีน และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มกราคม 19th, 2016 by supaporn

วันที่ 19 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ใน 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 9.30-11.30 น. แก่นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 111 คน และ เวลา 13.30-15.30 น. แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 19 คน ในการนี้ทีมวิทยากรได้จัดการอบรมตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอนที่ต้องการให้เน้นในด้านใดบ้าง เช่น เน้นการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน และเน้นการให้บริการในห้องสมุด เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการซักถามการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ในหลายๆ ประเด็น และน้องๆ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การรู้จักแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ การรู้จักการอ้างอิง ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดหาแหล่งสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งเข้าได้ที่ http://www.lib.hcu.ac.th เพื่อประกอบการทำรายงาน พร้อมกับมีกิจกรรมสนุกๆ ระหว่างทีมวิทยากรและน้องๆ ศึกษาอีกด้วย

กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ คณะการแพทย์แผนจีน

กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ คณะการแพทย์แผนจีน

View (10)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa