SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
มกราคม 18th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เริ่มกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษา มฉก. โดยในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร เป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 25 คน พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าของวิชา  โดยทีมวิทยากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกบริการ และหัวหน้าแผนกทรัพยากรเรียนรู้

ในช่วงต้นของการอบรม มีการแนะนำเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารคือ http://lib.hcu.ac.th/ แนะนำแหล่งสารสนเทศออนไลน์ต่างๆ ที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดหาไว้ในให้บริการ  และเน้นการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ ได้แก่ ScienceDirect  และการใช้ VPN เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใช้ฐานข้อมูล ThaiLIS และ Google Scholar  เพื่อประกอบการทำรายงานตามที่อาจารย์มอบหมายให้ทำหลังจากการอบรมในครั้งนี้ด้วย                                                                                       20160118_13482720160118_13474720160118_13385120160118_134958

View (35)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa