SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดซื้อวารสารไม่ยากอย่างที่คิดสำหรับมือใหม่
พฤษภาคม 25th, 2018 by อุไรรัตน์ ผาสิน

เคยตั้งคำถาม? หรือไม่ว่าทำไมห้องสมุดถึงยังต้องมีการจัดหาตัวเล่มของวารสารมาไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งๆ ที่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวารสาร หรือหนังสือพิมพ์ ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย ทั้งในรูปแบบของวารสารที่เป็นอิเลคทรอนิคส์  มี QR Code อยู่ตามหน้าปกตัวเล่ม เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการค้นคว้า ในยุคของโลกโซเชี่ยล หรือแม้แต่การอ่านข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ก็จะมี application ของหนังสือพิมพ์ต่างๆ ให้ download เพื่อติดตามข่าวสารทางหน้าจอโทรศัพท์ รวมทั้งสะดวกรวดเร็วในการค้นคว้าหาข้อมูล

แต่กระนั้นแม้จะมีความสะดวก ทันสมัยมากเท่าไร ความต้องการแบบเดิมๆ ก็ยังมีผลต่อการค้นคว้า การอ่านบทความ รวมทั้งภาพถ่ายที่หลากหลาย และการอ่านจากตัวเล่มก็ยังได้อรรถรส มากกว่าการอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอโทรศัพท์ที่ตัวหนังสือมีขนาดเล็ก ทำให้ต้องใช้สายตาในการอ่านมากกว่าปกติ

166754

ดังนั้น ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงยังมีพิจารณาการบอกรับวารสารที่เป็นตัวเล่มอยู่ โดยจะมีการพิจารณาการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ก่อน หรือจัดทำ QR code เพื่อให้ผู้ใช้บริการสแกนในการเข้าถึงวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเข้าถึงได้มากกว่าตัวเล่ม สะดวกในการใช้ตามอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น และลดงบประมาณในการรวมวารสารเพื่อการเย็บเล่ม  โดยมีกระบวนการสั่งซื้อวารสาร ดังนี้

  1. พิจารณาวารสารที่ต้องการบอกรับ จากประโยชน์และเนื้อหาของวารสารเหล่านั้น โดยต้องสอดคล้องกับคณะวิชาที่ทำการเรียนการสอน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. ติดต่อกับทางบริษัทที่ผลิต เพื่อขอใบสมัครและคำแนะนำในการสมัครสมาชิก เพื่อดูรายละเอียดของอัตราค่าสมัครให้คุ้มค่าที่สุด
  3. เขียนแบบใบเงินยืมทดรองจ่าย เพื่อของบประมาณในการจัดซื้อ
  4. เขียนใบขอเบิกงบประมาณ พร้อมกับแนบแบบขออนุม้ติสั่งซื้อ และรายละเอียดต่างๆ ของวารสาร จำนวนเงิน และเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้าให้กับทางบริษัที่จำหน่ายวารสาร โดยส่งหนังสือออกไปยังกองแผนและพัฒนา เพื่อเรียนรองอธิการบดี โปรดพิจารณา และส่งขออนุมัติจากท่านอธิการบดีตามลำดับ
  5. เมื่อผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารทั้งหมด (ข้อ3 และ ข้อ4) ส่งหนังสือออกไปยังส่วนของกองคลังเพื่อรอการโอนเงินเข้าบัญชีของทางศูนย์บรรณสาร ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ
  6. ติดต่อโอนเงินค่าสมัครสมาชิก และรอการส่งกลับใบเสร็จรับเงินในนามมหาวิทยาลัยฯ
  7. เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว ทำการเขียนใบส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย และออกหนังสือส่งคืนไปยังกองคลัง
  8. เสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อวารสาร

ตัวอย่างแบบฟอร์มในการจัดซื้อวารสาร

167075    167076    167077

 

View (67)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa