SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Just returned มุมเพลินๆ หนังสือเพิ่งมาคืน
ตุลาคม 20th, 2019 by rungtiwa

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ขอแนะนำมุมหนังสือที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่ง คือ มุมหนังสือ Just returned จัดให้บริการบริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการนำหนังสือมาคืน แล้วต้องคัดแยกส่งเก็บตามชั้นต่างๆ ทุกวัน ช่วงเวลา 16.00 น. ดังนั้น จึงได้มีแนวความคิดในการนำหนังสือที่เพิ่งคืนมาจัดแสดงอีกครั้ง เนื่องจากเห็นว่า น่าจะเป็นที่สนใจว่า ใครยืมหนังสืออะไรไปอ่านกันบ้าง ผู้ใช้ที่เรียนในสาขาวิชาเดียวกัน หรือผู้ที่สนใจในเรื่องทำนองเดียวกัน จะได้มีไอเดียในการอ่านหนังสือ เมื่อเห็นการจัดแสดงหนังสือที่เพิ่งมาคืน เหมือนเป็นการแนะนำหนังสือโดยผู้อ่านคนอื่นที่มีสไตล์การอ่านแบบเดียวกัน

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงเลือกหนังสือที่คืนบางส่วนในแต่ละวัน โดยเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาทั่วไปเบาๆ ไม่เชิงวิชาการมากนัก เน้นเล่มใหม่ๆ เช่น หนังสือทางด้านดูแลสุขภาพ ทางด้านภาษาที่น่ารู้ นวนิยาย เป็นต้น นำมาจัดแสดงให้เห็นว่ามีหนังสืออะไรที่เพิ่งมาคืน น่าจะเป็นที่สนใจแก่ผู้อ่านคนอื่น ๆ บ้าง โดยไม่ต้องขึ้นไปเสาะแสวงหา การจัดมุมหนังสือ Just returned เป็นที่สนใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ทำให้หนังสือเหล่านี้มีการหมุนเวียนถูกหยิบยืมอีก และยังได้เพิ่มการจัดทำ QR CODE เพื่อ Scan ดูเนื้อหาของหนังสือบางเล่ม อีกด้วย

หนังสือที่รับคืนในแต่ละวัน

 


                  คัดเลือกหนังสือที่รับคืนมาจัดแสดง

 

ผู้ใช้บริการสนใจเลือกหนังสือที่จัดแสดงมุมหนังสือ Just Returned

 

จัดทำ QR CODE เพื่อ Scan ดูเนื้อหาของหนังสือ

จากที่เริ่มการจัดแสดงมุมหนังสือ Just Returned มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 นั้น พบว่ามีการยืมหนังสือเหล่านี้เพิ่มขึ้นอีก เป็นจำนวน 110 เล่ม ซึ่งทำให้เห็นว่า การจัดแสดงมุมหนังสือ Just Returned มีประโยชน์ที่ผู้ใช้ให้ความสนใจ เนื่องจาก

1. เป็นหนังสือที่มีผู้ใช้ท่านอื่น เพิ่งมาคืน และอาจจะตรงกับเนื้อเรื่องที่กำลังต้องการใช้

2. ทำให้ทราบว่า หนังสือเล่มใดมีการยืมอ่าน ทำให้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า น่าจะเป็นหนังสือที่น่าสนใจ เป็นเสมือนการแนะนำหนังสือ หรือเป็นการรีวิวหนังสือโดยผู้ใช้คนอื่น

3. มีการทำรีวิวิหนังสือเพิ่มขึ้นมา ทำให้ผู้ใช้สามารถสแกนเนื้อหาเพื่อพิจารณาก่อนจะอ่านหรือยืมได้

View (76)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa