SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Kahoot!it
มีนาคม 23rd, 2018 by kamolchanok

kahootbb1

Kahoot เป็นเครื่องมือสร้างคำถามออนไลน์แบบฟรี สามารถใช้งานได้ผ่าน Smartphone หรือ Notebook, Desktop,  Tablet ที่เชื่อมต่อกับ Internet  ผู้ถามกับผู้ตอบต้องอยู่ในที่เดียวกัน เมื่อเข้าสู่ชุดคำถามใน  Kahoot  จะมีการแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมเล่น  ผลการตอบคำถามในแต่ละครั้ง จะแสดงลำดับของผู้เข้าร่วมตอบคำถาม แบบทันที หลังตอบคำถามเสร็จ สามารถนำ Kahoot มาใช้ในชั้นเรียนหรือบรรณารักษ์ สามารถใช้เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หรือกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการตอบคำถามได้

วิธีการสร้างชุดคำถามใน Kahoot

kahootbb2

กำหนด ว่าต้องการใช้สิทธิ แบบใด ผู้สร้างคำถาม ต้องกำหนดเป็น Teacher

kahootbb3

กดเลือก sing up with Email
singup_email

กรอกข้อมูลให้ครบ ในช่องที่กำหนด

singupwith_email2

จากนั้น เข้าไปสร้างคำถามใน  Kahoot   โดยการ sign in

chrome 6/1/2018 , 12:30:19 PM Chrome Legacy Window Kahoot! - Google Chrome

เมื่อสร้างคำถาม  ให้เลือกว่าต้องการสร้างแบบไหน เช่น ต้องการสร้างคำถามแบบ QUIZ
kahootbb5

เมื่อเลือกรูปแบบคำถามที่ต้องการแล้ว จะปรากฏหน้ากรอกข้อมูลรายละเอียดหัวข้อคำถาม
โดยแบ่งเป็น
1. ชื่อหัวข้อของคำถาม
2. คำอธิบายคำถาม
3. รูปภาพหรือวีดีโอปกของคำถาม
4. ตัวเลือกผู้ที่สามารถมองเห็นคำถาม (เห็นทุกคน/เห็นคนเดียว)
5. ภาษา
6. ประเภทของกลุ่มผู้เข้าร่วม
7. ทรีม*ต้องมีการ UpVertion*
8. เครดิตที่มาของเนื้อหา
9. วีดีโอแนะนำ

kahootbb7

โดยเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม Ok, แล้ว คลิก Go

เมื่อสร้างหัวข้อของคำถามแล้วจะปรากฏหน้าสำหรับเพิ่มคำถาม
1. รูปภาพ ชื่อหัวข้อ คำอธิบาย ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการกดปุ่มดินสอ
2. ส่วนสร้างคำโดยกดที่ปุ่ม Add Question

kahoot8
การสร้างคำถามจะมีเมนูต่าง ๆ ปรากฏบนหน้าจอดังนี้

1. ตั้งชื่อคำถาม เลือกเวลาในการตอบและเปิด/ปิดการนับคะแนนในข้อนั้นๆ
2. ใส่รูปภาพหรือวีดีโอที่ใช้ประกอบคำถาม โดยสามารถอัพโหลด
3. ตัวเลือกคำตอบ โดยจำเป็นต้องใส่อย่างน้อย 2 ตัวเลือก และเลือกว่าจะให้คำตอบใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยกดที่ปุ่มเครื่องหมายถูก
4. ให้เครดิตข้อมูล
kahootbb9

เมื่อสร้างชุดคำถามเรียบร้อยแล้ว สามารถกดเริ่มการใช้งานได้โดยเข้าที่หน้า My Kahoot จากนั้นกดที่ปุ่ม PLAY เพื่อเริ่มการใช้งาน โดยจะปรากฏหน้าต่างเริ่มเกม โดยแบ่งเป็นแบบ 1 เครื่องต่อ 1 ผู้ตอบ และ 1 เครื่องหลายผู้ตอบ และมีตัวเลือกเสริมสำหรับรูปแบบคำถามอีกด้วย

kahootbb10

เมื่อทำการเริ่มจะมีรหัส (PIN) เป็นรหัสที่ใช้สาหรับให้ผู้ตอบใช้เพื่อเช้าร่วมการตอบคำถาม

kahootbb11

ผู้ที่ต้องการตอบคำถามสามารถเข้าใช้งานผ่านทาง https://kahoot.it หรือ แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนซึ่งจะมีช่องที่ใช้สำหรับกรอกรหัสผ่าน และชื่อของผู้ตอบ
Kahootbb13

เมื่อเริ่มการถาม  คำถามผู้ตอบจะเห็นเพียงคำถามโดยคำตอบจะอยู่บนหน้าจอของผู้ถามเท่านั้น

ตัวอย่างหน้าจอผู้ถาม

Kahootbb14

ตัวอย่างหน้าจอผู้ตอบ

Kahootbb15

ผู้ตอบ เลือกคำตอบ หน้าจอของผู้ถามจะขึ้นว่าใครส่งคำตอบเข้ามา และมีจำนวนคำตอบที่ส่งเข้ามาเป็นเท่าใด

 

View (412)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa