SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้งานกิจกรรมคุณภาพ 7 สของหน่วยงานปีการศึกษา 2560
กรกฎาคม 5th, 2018 by pisit

เนื่องจากผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ครั้งที่2 เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7 สของหน่วยงานปีการศึกษา 2560 จึงขอสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ ดังนี้

วัตถุประสงค์

  • ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7สของคณะ/หน่วยงาน
  • เพื่อทราบถึงวีธีการนำแนวปฎิบัติทีดีไปประยุกต์
  • เพื่อทราบปัญหา/อุปสรรค
  • เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร
  • เพื่อแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาะ 7ส ปีการศึกษา 2561

มีการจัดแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มหารือโดยมีประเด็นในการหารือ

  • หน่วยงานท่านนำแนวปฎิบัติที่ดีไปปฎิบัติ/ประยุกต์ใช้อย่างไร
  • เมื่อนำไปปฎิบัติแล้วพบปัญหา / อุปสรรคหรือไม่อย่างไรและมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
  • ท่านคิดว่าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยควรมีวีธีการแนวทาง หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรม 7สอย่างไร

จากนั้นได้มีการแยกกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มโดยการจับสลากเลือกกลุ่มที่จะอยู่โดยศูนย์บรรณสารฯอยู่กลุ่มที่3 มีคณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ กองคลัง และกองกลางได้มีการสรุปหัวข้อที่ได้รับของแต่ละกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 สรุปดังนี้

แนวทางปฎิบัติ

มีการดำเนินตามแบบ PDCA ในหน่วยงาน ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และ มีการบูรณาการเรื่องไม่ทิ้ง สิ่งของในห้องเรียน

ปัญหา / อุปสรรค

มีปัญหาจากตัวบุคคลที่ไม่ค่อยสนใจ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับความ รู้จากการประชาสัมพันธ์หรือไม่มีการดำเนินการสอดแทรกคุณธรรมให้แก่นักศึกษาแนวทางหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมมหาลัยติดตามการดำเนินของทุกหน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยสามารถนำไปใช้ได้ มหาลัยควรทบทวนกระบวนการบูรณาการให้เป็นเพียงการสอดแทรก

กลุ่มที่ 2 สรุปดังนี้

แนวทางปฎิบัติ

ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน การนำตัวอย่างที่ดีมาใช้เช่น การจัดทำแฟ้ม การทำให้เป็นระเบียบสวยงาม

ปัญหา / อุปสรรค

การให้ความร่วมมือยังไม่เต็ม 100 เปอร์เซนต์แนวทางหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม

สร้างแรงจูงใจในหน่วยงาน เสนอให้มีการหมุนเวียนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างแรงจูงใจ

กลุ่มที่ 3 สรุปดังนี้

แนวทางปฎิบัติ

คณะวิชา หน่วยงาน นำขบวนการ PDCA โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมด้วยหน่วยงานมีผู้อำนวยการและหัวหน้าและบุคลากรเป็นคณะกรรมการ มีการกำหนดจุดสะสาง จัดเก็บอุปกรณ์ มีการรณรงค์ในหน่วยงาน ไม่ทิ้งขยะและไม่รับประทานอาหารในห้อง รณรงค์ให้นศ บุคลากรมีทัศนคติที่ดี จัดเก็บแฟ้มให้สวยงามดูแลสิ่งแวดล้อมเปิดปิดไฟเมือไม่ใช้ เมื่อไปปฎิบัติและพบปัญหามีแนวทางแก้ไขอย่างไร

ปัญหา / อุปสรรค

ดูแลจุดเล็กให้สะอาดแล้วค่อยๆ ขยายออกไปแนวทางหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม

มหาวิทยาลัยควรมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้

กลุ่มที่ 4 สรุปดังนี้

แนวทางปฎิบัติ

สร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรในหน่วยงาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ร่วมงานไปปฎิบัติ ประหยัดทรัพยากรในหน่วยงาน กำหนดกฎระเบียบในการใช้ห้องเรียนและห้องปฎิบัติบัติการ

ปัญหา / อุปสรรค

บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความต่อเนื่องในการปฎิบัติกิจกรรม 7ส

แนวทางหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมจัด กิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปีเพิ่มจากปีละ 2 ครั้งให้มากขึ้น

View (38)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa