SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Library Care the Bear
มีนาคม 29th, 2019 by supaporn

การแถลงข่าว Library care the bear

Library Care the Bear เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ผ่านเครือข่ายห้องสมุดทั่วประเทศ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขยายความร่วมมือจากหน่วยงานและบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อรณรงค์ให้บริษัท และหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการ Care the bear  “Change the Climate Change” ลดคาร์บอนจากงานEvent ลดโลกร้อน โดยขั้นตอนง่ายๆ 6 ขั้นตอน

Care the bear

 1. ร่วมด้วยช่วยกันเดินทางโดยรถสาธารณะ เริ่มจากการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ร่วมงานเดินทางมาโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน (Carpool) เพื่อลดพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากการเดินทาง

  เดินทางโดยรถสาธารณะ

  การเดินทางโดยรถสาธารณะ

 2. ลดการใช้กระดาษและพลาสติก  ส่งเสริมการใช้นโยบาย “ลดการใช้กระดาษและพลาสติกในงาน” ลงในข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้จัดงาน หรือ ออร์แกไนเซอร์ อาทิเช่น ต้องแจกเอกสารในงาน Event ด้วยการสแกน QR Code เท่านั้น

  ลดการใช้กระดาษและพลาสติก

   

  ลดการใช้กระดาษและพลาสติก

 3. งดการใช้โฟม

  งดการใช้โฟม

 4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า   ส่งเสริมการใช้นโยบาย “ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า” ลงในข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง ผู้จัดงาน หรือ ออร์แกไนเซอร์และผู้ว่าจ้าง เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟฟ้าที่สุดในการจัดงาน Event อาทิการใช้หลอด LED

  ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

 5. เลือกใช้วัสดุตกแต่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้  วางแผนการออกแบบ การใช้อุปกรณ์ตกแต่ง ต้องมีการวางแผนให้มีการน าอุปกรณ์ตกแต่งเหล่านั้น กลับมา Reuse / Recycle ต่อได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในงาน จะไม่กลายเป็นขยะหรือเหลือเป็นขยะน้อยที่สุด

  เลือกใช้วัสดุตกแตงที่นำมากลับมาใช้ใหม่ได้

 6. ลดการเกิดขยะ ตักอาหารแต่พอดีและทานให้หมด  ส่งเสริมให้มีการแยกขยะในการจัดงาน Event หากไม่มีการแยกขยะ จำนวนขยะจะถูกค านวณเป็นขยะ ประเภท “อื่นๆ” ซึ่งให้ใช้เกณฑ์การปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่มาก / รุนแรงที่สุด

  ลดการเกิดขยะ

  ลดการเกิดขยะ

  ลดการเกิดขยะ

การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นว่า ห้องสมุดจะเป็นหน่วยงานหรือสถานที่ที่มีส่วนช่วยรณรงค์ในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ได้เนื่องจากห้องสมุดมีความใกล้ชิดกับชุมชน สังคม เป็นแหล่งให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับชุมชนตระหนักรู้หรือมีจิตสำนึกในการลดก๊าซเรือนกระจก สังคมก็จะดีขึ้น จึงได้จัดโครงการ Library Care the Bear นี้ขึ้น การใช้คำว่า Care the Bear เนื่องจาก ต้องช่วยกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกจนหมีขั้วโลก ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นเอง

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมงานวันแถลงข่าวโครงการ Library Care the Bear เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และร่วมอบรมโครงการ Library Care the Bear ร่วมกับห้องสมุดอื่นๆ ด้วย และจะมีการสมัครเข้าโครงการดังกล่าว ผ่านสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามศึกษาข้อมูล โครงการดังกล่าว สูตรการคำนวณได้ที่  http://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77055

รายการอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2018. โครงการ Care the Bear. เข้าถึงได้ที่ http://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77055

View (234)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa