SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กรกฎาคม 5th, 2016 by sirinun

คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดในโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีการนำเอาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้สืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเหมือนคลังความรู้สำคัญและมีบทบาทในการบริหารงานพื้นที่ห้องสมุดให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย ผู้บริหารห้องสมุดต้องมีวิสัยทัศน์ในการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานต้องปรับตัวเองให้ทันกับความคิดในโลกยุคดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ในอนาคต หมวดหมู่ Z665 ค431 2558

รายการอ้างอิง

วัฒนชัย วินิจจะกูล. (บรรณาธิการ). (2558). คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (องค์การมหาชน).

View (12)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa