SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ตู้ใส่ของ Lost and Found สิ่งของที่พบในศูนย์บรรณสาร
พฤศจิกายน 12th, 2020 by ratchanee

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปัจจุบันมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้ามาใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งผู้ใช้บริการ ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บรรณสารสนเทศ  บางครั้งลืมสิ่งของไว้ภายในศูนย์บรรณสารสนเทศ  เมื่อมีผู้พบเห็นสิ่งของเหล่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใช้บริการ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารสนเทศ จะนำมาให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ติดตามหาเจ้าของ เพื่อมารับสิ่งของที่ลืมทิ้งไว้ต่อไป

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงมีการจัดตั้งตู้  LOST & FOUND  เพื่อรวบรวมสิ่งของที่ลืมไว้  หากผู้ใช้บริการท่านใดตามหาสิ่งของที่ลืมไว้ สามารถมาดูได้ที่ตู้นี้ และขอรับคืนได้ โดยกรอกเอกสารของที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดเตรียมไว้ตามแบบฟอร์มในรูป

แบบฟอร์มการรับแจ้งทรัพย์สินหายภายในศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หากสิ่งของใดไม่มีผู้มาขอรับภายใน 1 เดือน  ศูนย์บรรณสารสนเทศ จะจัดส่งให้กับสำนักพัฒนานักศึกษาต่อไป  โดยมีแนวทางปฎิบัติดังนี้

แนวปฎิบัติการจัดเก็บสิ่งของที่เก็บได้ บริเวณอาคารบรรณสาร ศูนย์บรรณสารสนเทศ

  1. บุคลากรที่ได้รับสิ่งของ  จัดเก็บไว้ในตู้กระจก (Lost & Found) ชั้น 1
  2. เมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับสิ่งของ ให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งหาย (ซึ่งมีอยู่ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ ชั้น 1) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1ชุด
  3. หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับสิ่งของที่เก็บได้ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ จะมอบให้หน่วยบริการนักศึกษา แผนกทุนและบริการนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 ทุกสิ้นเดือน เพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนการนำสิ่งของที่เก็บได้ส่งสำนักพัฒนานักศึกษา

  • กรอกรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการส่งให้สำนักพัฒนานักศึกษา ลงในแบบฟอร์มของสำนักพัฒนานักศึกษา ในโปรแกรม Excel ดังภาพ

    ตัวอย่างทะเบียนสิ่งของที่เก็บได้ ประจำปี…….

  • ในแบบฟอร์มลงรายละเอียดสิ่งของ พร้อมทั้งใส่เลขที่ สิ่งของให้ละเอียด

ตัวอย่างสิ่งของที่ติดเลขทะเบียนแล้ว

  • ทำบันทึกข้อความนำส่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา พร้อมแนบแบบฟอร์มรายการสิ่งของที่ส่งคืน

ตัวอย่างบันทึกข้อความ

  • สำนักพัฒนานักศึกษา ได้รับบันทึกข้อความ จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คสิ่งของว่าตรงตามที่แจ้งไปหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันทุกรายการ สำนักพัฒนานักศึกษา จะลงนามรับของ พร้อมทั้งนำสิ่งของไปยังสำนักพัฒนานักศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป

View (123)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa