SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
แบบฟศูนย์บรรณสารสนเทศ ปัจจุบันมีคณาจารย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้ามาใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งผู้ใช้บริการอาจลืมสิ่งของไว้ภายในศูนย์บรรณสารสนเทศ เมื่อมีผู้พบสิ่งของก็จะนำมาให้เจ้าหน้าที่ ตามหาเจ้าของ ศูนย์บรรณสารสนเทศจึงมีการจัดตั้งตู้ LOST & FOUND ไว้เพื่อรวมสิ่งของที่มีผู้พบ แต่ยังไม่มีใครมาติดต่อขอรับไว้รวมกันในตู้ หากท่านใดตามหาสิ่งของก็จะมาดูได้ที่ตู้นี้ และขอรับคืนได้ โดยกรอกเอกสารของที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดเตรียมไว้ตามแบบฟอร์มในรูป หากสิ่งของใดหากไม่มีผู้มาขอรับภายใน 1 เดือน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ก็จะทำการส่งจัดส่งให้กับสำนักพัฒนานักศึกษาต่อไป โดยมีแนวทางปฎิบัติดังนี้ แนวปฎิบัติการจัดเก็บสิ่งของที่เก็บได้ บริเวณอาคารบรรณสาร ศูนย์บรรณสารสนเทศ 1. บุคคลากรที่ได้รับสิ่งของให้เก็บไว้ในตู้กระจก (Lost & Found) ชั้น 1 2. เมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับสิ่งของให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งหาย (ซึ่งมีอยู่ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ ชั้น 1) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1ชุด 3. หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับสิ่งของที่เก็บได้ สำนักงานเลขานุการศูนย์บรรณสารฯ จะมอบให้หน่วยบริการนักศึกษา แผนกทุนและบริการนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 ทุกสิ้นเดือน ขั้นตอนการนำสิ่งของที่เก็บได้ส่งสำนักพัฒนานักศึกษา 1. กรอกรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการส่งให้สำนักพัฒนานักศึกษา โดยลงในแบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มของสำนักพัฒนานักศึกษา ในโปรแกรม Excel ดังภาพ 2. ในแบบฟอร์มลงรายละเอียดสิ่งของ พร้อมทั้งใส่เลขที่ สิ่งของให้ละเอียด 3. ทำบันทึกข้อความนำส่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา พร้อมแนบแบบฟอร์มรายการสิ่งของที่มีผู้พบเจอ ไปพร้อมบันทึกศูนย์บรรณสารสนเทศ ปัจจุบันมีคณาจารย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้ามาใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งผู้ใช้บริการอาจลืมสิ่งของไว้ภายในศูนย์บรรณสารสนเทศ เมื่อมีผู้พบสิ่งของก็จะนำมาให้เจ้าหน้าที่ ตามหาเจ้าของ ศูนย์บรรณสารสนเทศจึงมีการจัดตั้งตู้ LOST & FOUND ไว้เพื่อรวมสิ่งของที่มีผู้พบ แต่ยังไม่มีใครมาติดต่อขอรับไว้รวมกันในตู้ หากท่านใดตามหาสิ่งของก็จะมาดูได้ที่ตู้นี้ และขอรับคืนได้ โดยกรอกเอกสารของที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดเตรียมไว้ตามแบบฟอร์มในรูป หากสิ่งของใดหากไม่มีผู้มาขอรับภายใน 1 เดือน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ก็จะทำการส่งจัดส่งให้กับสำนักพัฒนานักศึกษาต่อไป โดยมีแนวทางปฎิบัติดังนี้ แนวปฎิบัติการจัดเก็บสิ่งของที่เก็บได้ บริเวณอาคารบรรณสาร ศูนย์บรรณสารสนเทศ 1. บุคคลากรที่ได้รับสิ่งของให้เก็บไว้ในตู้กระจก (Lost & Found) ชั้น 1 2. เมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับสิ่งของให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งหาย (ซึ่งมีอยู่ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ ชั้น 1) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1ชุด 3. หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับสิ่งของที่เก็บได้ สำนักงานเลขานุการศูนย์บรรณสารฯ จะมอบให้หน่วยบริการนักศึกษา แผนกทุนและบริการนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 ทุกสิ้นเดือน
พฤศจิกายน 11th, 2020 by ratchanee

View (32)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa