SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มีนาคม 11th, 2017 by supaporn

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้อำนวยการ  ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล และทีมงาน พร้อมทั้งบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะต่างๆ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ในหัวข้อ การบริหารมหาวิทยาลัยแบบเศรษฐกิจพอเพียง การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม กิจกรรม 7 ส

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ในฐานะผู้ประสานงานการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้นำผู้บริหารและคณะผู้เยี่ยมชม เข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี อาจารย์ ฉลอง แขวงอินทร์ และ อาจารย์สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยกองแผนและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ โดยอธิการบดี ได้กล่าวสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ประวัติการก่อตั้ง การบริหารมหาวิทยาลัยโดยการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”  การบริหารมหาวิทยาลัยด้วยคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู พร้อมด้วยปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” เป็นแนวทาง

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

20170301-001

ถ่ายภาพร่วมกันทั้งสองฝ่าย


รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ กล่าวต่อจากท่านอธิการบดี ด้วยการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ส่วน อาจารย์ ฉลอง แขวงอินทร์ เล่าประสบการณ์การนำมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คือ MEA Awards 2015 ผ่านการชนะเลิศในระดับประเทศ คือ Thailand Energy Awards 2016 และ ASEAN Energy Awards 2016  จบท้ายของการต้อนรับในห้องประชุมด้วย อาจารย์สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง ด้วยกิจกรรม 7 ส ที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ คือ เพิ่มอีก 2 ส ได้แก่ สวยงาม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบริหารงานที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหาร ในการขยายอีก 2 ส ทั้ง 2 ส นั้น ได้ถูกเชื่อมโยงไปยังเกณฑ์การตรวจประเมินของสำนักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ซึ่งมีผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้อาคารบรรณสาร โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ สามารถนำหลักการประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรมมาผนวกรวมกับ 7 ส และดำเนินการเพิ่มเติมตามแต่ละเกณฑ์ ทำให้อาคารบรรณสาร และศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัลระดับทองตามเกณฑ์ของสำนักงานสีเขียว และห้องสมุดสีเขียว ตามลำดับ

20170301-007

ผอ. ศูนย์บรรณสารสนเทศ อธิบายหนังสือส่วนตัวของ ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์

เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม อ.นิก สุนทรธัย และทีมงาน นำชม

เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม อ.นิก สุนทรธัย และทีมงาน นำชม

จากนั้น ทีมงานศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้นำคณะผู้เยี่ยมชมเข้าดูงานศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการ ได้แบ่งปันประสบการณ์การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรมของมหาวิทยาลัย การพาชมห้องสัมมนากลุ่ม ที่เปลี่ยนมาใช้สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ใช้บริการเขียนข้อความรู้ ข้อมูลที่ได้จากการระดมสมอง บนผนังและบนกระจก เป็นต้น การนำชมห้องสแกนหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย การนำชมห้องสมุดภาษาจีน ด้วยการพาคณะผู้เยี่ยมชม เดินทีละชั้นผ่านบันไดแคลอรี่ ฯลฯ เป็นการปิดท้ายรายการ และส่งคณะผู้เยี่ยมชมกลับเวลาประมาณ 17.30 น.  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ในนามของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติขอขอบคุณคณะผู้เยี่ยมชมที่เขียน blog การเยี่ยมชมไว้ที่ http://bit.ly/2n4T3P2

View (79)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa