SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วัยรุ่นชายกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านเพศภาวะ
กุมภาพันธ์ 25th, 2016 by rungtiwa

วัยรุ่นชายกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านเพศภาวะ

Male Adolescence with Health Promoting Behavior for Gender

บทคัดย่อ

วัยรุ่นชาย เป็นวัยที่ควรได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคม และจิตปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมในการแสดงบทบาททางเพศของตนตามที่สังคมคาดหวัง โดยเฉพาะสังคมไทย ผู้ชาย ควรต้องมีความเป็นผู้นำ เสียสละ และช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับบุคคลที่อ่อนแอกว่าในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิงซึ่งสังคมไทยจัดว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ ผู้ชายควรช่วยกันปกป้องและต้องให้ เกียรติไม่ประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมต่อเพศหญิงอย่างไม่เหมาะสม เช่น ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ำใจช่วยเหลือ ตามโอกาสที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จัดว่าเป็นความงดงามของสังคมไทยที่ผู้ชายได้แสดงบทบาททางสังคม เหมาะสม หรือที่เรียกว่า การแสดงบทบาทด้านเพศภาวะของตนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคม ไทย แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันนี้ พบว่า พฤติกรรมการเอื้อเฝือ เผื่อแผ่ ความเอื้ออาทร การให้เกียรติ และยกย่องเพศหญิงเป็นพฤติกรรมที่นับวันจะเริ่มลดน้อยลง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง เช่น การทารุณกรรม การทำแท้ง การใช้ชีวิตคู่ที่ไม่ราบรื่น สาเหตุหนึ่งมาจาก การพัฒนาบทบาททางเพศหรือเพศภาวะของผู้ชายไม่ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ เป็นปัจจัยผลักดันทางอ้อมของปัญหาเหล่านั้น ปรากฏการณ์เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงการขาดการส่งเสริม พฤติกรรมสุขภาพด้านเพศภาวะที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นชาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดสาเหตุของปัญหาในผู้หญิงที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรมทางเพศภาวะ ที่ไม่เหมาะสมของผู้ชาย วัยรุ่นชายจึงควรได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านเพศภาวะตั้งแต่ อยู่ในวัยนี้เพื่อให้วัยรุ่นชายเหล่านี้สามารถเลือกตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านเพศภาวะ ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมและเสมอต้นเสมอปลาย ตามความคาดหวังหรือเงื่อนไขของแต่ละสังคม ที่วัยรุ่นชายอาศัยอยู่ หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย

Male adolescence should be derive from physical, psychological, psychosocial, and cognitive developments for practicing gender roles according to Thai-social expectation, namely they should have leadership, not be selfish, and care for other people that are weaker than them. Especially, the woman in Thai society cortex is the weaker sex. So, men should help to protect and behave property to women such as not being selfish and sometimes providing proper helping. These are civilization that are beautiful for Thai society. The roles that men should practice are called gender roles. However, at present, it is found that these behaviors are decreased. Moreover, many problems occur to women, for example abuse, abortion, and unhappy marriage. The main cause is due to lack of continuity of instilling and developing gender roles in men. These phenomena reflect the lack of proper health promoting behaviors for gender roles in male adolescence.

Therefore, in order to reduce cause of problems occurring to women from improper gender roles of male adolescence, they should build socialization by developing proper health promoting behaviors for gender roles. This socialization helps development with gender roles in male adolescence.

ทวีศักดิ์ กสิผล. (2554). วัยรุ่นชายกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านเพศภาวะ. วารสาร มฉก.วิชาการ 14 (28),  217-232.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (21)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa