SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ต้อนรับคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สิงหาคม 20th, 2016 by supaporn

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2

การไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมให้การต้อนรับ

การไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมให้การต้อนรับ

ระหว่างการฟังบรรยายกิจกรรมต่างๆ

ระหว่างการฟังบรรยายกิจกรรมต่างๆ

ผู้บริหารทั่งสองฝ่ายและผู้ตรวจ

ผู้บริหารทั่งสองฝ่ายและผู้ตรวจ

หลังจากนั้น ได้มีการนำชมมหาวิทยาลัยโดยรอบ เพื่อให้เห็นถึงกิจกรรมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกับเยี่ยมชม อาคารบรรณสาร อาคารประหยัดพลังงาน และกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว

นั่งรถไฟฟ้าชมโดยรอบมหาวิทยาลัย

นั่งรถไฟฟ้าชมโดยรอบมหาวิทยาลัย

แวะชมห้องสมุดในสวน หน้าอาคารบรรณสาร

แวะชมห้องสมุดในสวน หน้าอาคารบรรณสาร

ผู้ตรวจรับฟังข้อมูลการประหยัดพลังงาน

ผู้ตรวจรับฟังข้อมูลการประหยัดพลังงาน

กฟน. มฉก และคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

กฟน. มฉก และคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

View (22)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa