SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Notification Alert
กรกฎาคม 25th, 2018 by piyanuch

ในปีการศึกษา 2560 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WorldShare Management Services หรือ WMS  มาช่วยในการบริการจัดงานห้องสมุด ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการ  โดยฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ฟังก์ชั่น หนึ่งก็คือ การแจ้งเตือน หรือ Notification Alert เช่น การแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าหนังสือที่ยืมมาจะถึงกำหนดส่งคืน และให้ผู้ใช้พิจารณาตัดสินใจว่า จะนำมาคืนหรือยืมต่อ

ในฟังก์ชั่น Notification Alert นี้ มีการกำหนดให้มีการแจ้งเตือนทางอีเมล์ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ก่อนถึงวันกำหนดส่ง 3 วัน

ครั้งที่ 2 วันกำหนดส่ง

ครั้งที่ 3 เลยกำหนดส่ง 1 วัน

 

การแจ้งเตือนครั้งที่ 1 ทำการแจ้งเตือน ก่อนกำหนดส่ง 3 วัน

ตัวอย่าง  e-mail ของผู้ใช้บริการ ที่ได้รับการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนครั้งที่ 2  แจ้งเตือนวันกำหนดส่ง

ตัวอย่าง  e-mail ของผู้ใช้บริการ ที่ได้รับการแจ้งเตือน

 

การแจ้งเตือนครั้งที่ 3   แจ้งเตือนเลยกำหนดส่ง 1 วัน

ตัวอย่าง  e-mail ของผู้ใช้บริการ ที่ได้รับการแจ้งเตือน

ถ้าผู้ยืมต้องการยืมต่อสามารถยืมต่อด้วยตนเองได้ที่ การ log in เข้าระบบด้วย username และ password ของสมาชิกที่ใช้เข้า Wifi ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สามารถอ่านคู่มือการต่ออายุด้วยตนเองได้ที่ http://www.lib.hcu.ac.th/KM/renew-wms/

กรณีที่ผู้ใช้บริการ เปลี่ยน e-mail  ขอความร่วมมือในการแจ้งให้ศูนย์บรรณสารสนเทศทราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้บริการ และระบบการแจ้งเตือน (Notification Alert) จะแจ้งไปยัง e-mail ที่ถูกต้องต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการเคลียร์รายการค่าปรับและส่งบิลค่าปรับให้สมาชิกผ่านทาง E-mail

วิธีและขั้นตอนการ Key Basic Tag ในการสร้าง Order

การจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ WMS

เปิดเทอมแล้วมาโหลด APP ช่วยในการทำงานกันเถอะ

ขั้นตอนการตรวจรับและตรวจสอบหนังสือใหม่

วิธีการเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม

การพิมพ์สันหนังสือในระบบ WMS

ขั้นตอนการลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ ประเภท Sound Recording

งานบริการรับแจ้งหนังสือหายในระบบ WMS

งานสร้างระเบียนสมาชิก 

No Linguistic Content และ Undetermined สำคัญอย่างไร

การสร้างข้อมูลร้านค้า (New Vendor)

ขั้นตอนการทำการสั่งซื้อหนังสือ (Orders) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS

วิธีเก็บสถิติการใช้งานภายในห้องสมุด กรณีที่ผู้ใช้ไม่หยิบหนังสือไปยืมออก

คู่มือการใช้บริการ WorldShare Interlibrary Loan (WorldShareILL)

วิธียืมหนังสือต่อด้วยตนเองทางออนไลน์ (WMS)

คู่มือการปฏิบัติงานการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ของระบบ WorldShare Management Services (WMS)

การลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในโมดูล Metadata ของระบบ WorldShare Management Services (WMS)

Acquisition Module เพื่อการจัดสรรงบประมาณ ในระบบห้องสมุด WMS เพื่อการจัดสรรงบประมา

การทำ Data Migration เข้า WorldShare Management Services (WMS)

ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Services (WMS) : WMS ตอนที่ 5 การทำสัญญา

ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Services – WMS ตอนที่ 4 การต่อรองราคา

ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Services – WMS ตอนที่ 3

ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Services – WMS ตอนที่ 2

ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Services – WMS ตอนที่ 1

 

View (87)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa