SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ทำความรู้จัก “จุลสาร” กันเถอะ
กรกฎาคม 11th, 2017 by อุไรรัตน์ ผาสิน

                  

20170622_095407_resized

จุลสาร หรือ Pamphlet   

เป็นสิ่งพิมพ์อีกประเภทหนึ่ง ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งลงรายการทางบรรณานุกรมเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาที่บรรจุในจุลสารเล่มนั้นๆ หรือเรื่องนั้นๆ ได้

คำว่า จุลสาร สื่อให้ทราบถึงสาระที่เป็นสื่อชิ้นเล็กๆ หรือเล่มเล็กๆ คำว่า จุลสาร บางหน่วยงาน จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ใช้ขึ้นต้น เช่น จุลสาร (ชื่อหน่วยงาน) ออกเป็นวาระ ลักษณะเหมือนวารสาร แต่ในบริบทของห้องสมุด จะเก็บสิ่งพิมพ์ประเภท จุลสาร ซึ่งมิได้หมายความถึง การออกเป็นวาระ เหมือนวารสาร แต่เนื่องจากจุลสารมีลักษณะที่เป็นเล่มเล็ก มีจำนวนหน้าไม่มากนัก หรืออาจจะเท่ากับหนังสือเล่มทั่วไป แต่เนื่องจากขนาดของหนังสือเล็กหรือมีความบางเกินไป เมื่อนำมาจัดวางไว้ที่ชั้นหนังสือรวมกับหนังสือที่มีขนาดทั่วๆ ไป จะทำให้ หนังสือเล่มเล็กเหล่านี้ หลุดหรือตกออกจากชั้นหนังสือ ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถจัดเรียงได้ตามปรกติ

ดังนั้น ห้องสมุด มักจะจัดเก็บจุลสาร แยกออกมาจากชั้นหนังสือทั่วไป โดยแยกเก็บเป็นคอลเลคชั่นพิเศษ หรือจัดเก็บพิเศษ มีการกำหนดหมวด ซึ่งกำหนดโดยห้องสมุดเอง โดยส่วนมากจะเป็นคำว่า จุลสาร และตามด้วยหมายเลขของจุลสาร หรืออาจจะใช้คำย่อว่า จล เป็นต้น

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จะได้รับจุลสาร ในลักษณะที่เป็นการได้รับบริจาค หรือเป็นจะเป็นการแจกจ่าย หรือได้รับเป็นอภินันทนาการ มีการพิจารณาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือเนื้อหา หรือกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ คัดแยกและจัดหมวด โดยกำหนดว่า จุลสาร และ ตามด้วยหมายเลข ซึ่งเป็นลำดับที่ของจุลสารที่เข้ามา ลงรายการทางบรรณานุกรมเหมือนกับสิ่งพิมพ์ทั่วๆ ไป และให้บริการที่ชั้น 6

รูปแบบการลงรายการและวิธีการสืบค้นข้อมูล จาก OPAC

  • ตัวอย่างบัตรรายการ ซึ่งจะแสดงที่หน้าจอสืบค้น

 รูปแบบบัตรรายการ

 

  • ตัวอย่างของการสืบค้นจะบอกรายละเอียดต่างๆ ว่ามีกี่เล่ม ให้บริการที่ชั้นใด สำหรับจุลสารจะไม่ได้ให้บริการยืมออก นอกจากค้นคว้าศึกษาภายในห้องสมุด และให้บริการยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น

  การสืบค้นโดยใช้ชื่อเรื่อง

  • รูปเล่มที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมให้บริการ

 

  • สำหรับจุลสาร ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอศึกษาค้นคว้าได้ภายในห้องสมุด และให้บริการนำไปถ่ายเอกสารได้เท่านั้น
  • ส่วนอาจารย์ สามารถติดต่อขอยืมแบบพิเศษได้ 3 วันทำการ
  • จุลสาร ให้บริการที่ ชั้น 6 แผนกบริการสารสนเทศ ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ให้บริการโดยตรง โทร. 1464

View (571)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa