SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เมษายน 29th, 2016 by jittiwan

งานที่รับผิดชอบในแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยารสารสนเทศ คือ วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  โดยมีรายละเอียดในการเรียนการสอน แต่ละหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

 • การพยาบาลพื้นฐานฯ
 • การพยาบาลผู้ใหญ่
 • การพยาบาลเด็ก
 • การพยาบาลมารดาฯ
 • การพยาบาลอนามัยฯ
 • การพยาบาลสุขภาพจิตฯ
 • การพยาบาลผู้สูงอายุ
 • กฎหมายและจรรยาบรรณ

3. คณะเภสัชศาสตร์

4. คณะเทคนิคการแพทย์

5. คณะกายภาพบำบัด

6. การแพทย์แผนจีน

หลักสูตรปริญญาโท

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (M.N.S.)
 • สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (M.Pharm.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

4. เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต  (M.MT.)

ระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

หนังสือในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดหมวดหมู่ด้วยระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (Nation Library of Medicine Classification : NLM) ซึ่งเป็นการจัดหมู่หนังสือสำหรับห้องสมุดแพทย์โดยตรง สามารถแบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ สัญลักษณ์เป็นตัวอักษร QS-QZ โดย Q นั้นเป็นการให้เลขหมู่สำหรับหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Preclinical sciences)และ W – WZ สำหรับหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Medicine and related subjects) พร้อมกับใช้ตัวเลขประกอบกัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานงาน

 1. รับหนังสือจากงานจัดหา
 2. วิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดหมวดหมู่แบบ NLM พร้อมกับคู่มือในการวิเคราะห์ ได้แก่
  – หนังสือหัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย เล่ม 1
  – หนังสือหัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย เล่ม 2
  – หนังสือตารางเลขผู้แต่งภาษไทยสำเร็จรูป
  – Cutter-Sanborn
  – ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน
 3. ลงรายการบรรณานุกรมตามเกณฑ์ AACR2 / MARC21
  – การลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ AACR2
  – การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ : มาร์ก
 4. พิมพ์เลขหมู่หนังสือ
  – พิมพ์เลขหมู่หนังสือลงในโปรแกรม Excel
  – ปริ้นเลขหมู่หนังสือลงในสติ๊กเกอร์
  – ติดเลขหมู่หนังสือตรงสันหนังสือ โดยวัดขึ้นมา 2 นิ้ว
  – ติดกระดาษสีเหลืองตรงสันหนังสือด้านบนวัดลงมา ขนาด 1 ซม. กรณีส่งไปวิทยาเขตยศเส
  – พิมพ์ การแพทย์แผนจีน ติดด้านบนหนังสือ เฉพาะหนังสือการแพทย์แผนจีน
  – ติดสก็อตเทปเพื่อป้องกันการหลุดลอก
 5. ประทับตราห้องสมุด
 6. ติดบัตรกำหนดส่ง
 7. ส่งหนังสือใหม่ Scan ที่แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ เฉพาะหนังสือปีปัจจุบัน
 8. ส่งให้แผนกบริการเพื่อนำขึ้นชั้นบริการ

book.2

book

ภาพหนังสือและการเขียนสันปก

ตัวอย่างการลงรายการ

image003

หน้าจอการลงรายการทางบรรณานุกรม

ตัวอย่างหน้า Item

image002

หน้าจอการลงรายการใน Item

 

 

View (209)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa