SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วันวานแห่งความภาคภูมิใจ
กุมภาพันธ์ 14th, 2018 by namfon

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นครั้งที่ 25 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  การเข้ารับปริญญาบัตรในปีนี้ กำหนดวันรายงานตัว การฝึกซ้อม และการเข้ารับปริญญาบัตร มีดังนี้ วันซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 วันซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยฯ และคณะต่างๆ ได้จัดซุ้มแสดงความยินดีให้กับมหาบัณฑิตและบัณฑิตอย่างสวยงาม ท่ามกลางผู้ปกครอง พ่อ แม่ ญาติ พี่ น้อง และเพื่อนๆ ของบัณฑิต ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย นำความปลาบปลื้มใจด้วยสีหน้าอันเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างมีความสุข ในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้

ซุ้มดอกไม้หน้าประตูเสด็จ (ประตูกลาง)

ซุ้มดอกไม้ประดับป้ายมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

27540126_1969304673087430_6178958915807635808_n

ซุ้มดอกไม้บริเวณสวนภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด จำนวน 36,099 คน (ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)  มีประวัติการก่อตั้งขึ้นโดยมีรากฐานมาจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้ง  และมีการพัฒนา เป็น 3 ช่วง ดังนี้

พ.ศ. 2485-2524 เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว

พ.ศ. 2524-2534 เป็นวิทยาลัยหัวเฉียว

พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน เป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เริ่มเปิดดำเนินการรับนักศึกษา ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา  แบ่งเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในขณะสถาบันเป็นวิทยาลัยหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้

รุ่น วฉ. หมายถึง บัณฑิตที่เข้ามาศึกษาในขณะที่สถาบันมีฐานะเป็น “วิทยาลัยหัวเฉียว”

รุ่น มฉก. หมายถึง บัณฑิตที่เข้ามาศึกษาขณะที่สถาบันมีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”

ปีที่สำเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ

โดยการเริ่มนับครั้งที่จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ตั้งแต่สถาบันมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย  สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว (หลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย ชั้น 2) รุ่น 1-15 จำนวน 209 คน โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว (หลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย ชั้น 1) รุ่น 1-30 จำนวน 1,296 คน วิทยาลัยหัวเฉียว  วฉ.1 ถึง วฉ.6 จำนวน 261 คน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วฉ.7 ถึง วฉ.10 และ มฉก.1 ถึง มฉก. 25 จำนวน 34,333 คน  ในปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คณะวิชา รวมทั้งสิ้น 2,326 คน แบ่งเป็นมหาบัณฑิต 84 คน และบัณฑิต 2,242 คน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สี่ว์เจี้ยนกวง (Professor Xu Jianguang) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สี่ว์เจี้ยนกวง (Professor Xu Jianguang)

ประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  และมอบรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรประเภทเหรียญทอง จำนวน 26 คน และประเภทเหรียญเงิน จำนวน 19 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ภาพตัวอย่างขณะรับปริญญาบัตร

ภาพตัวอย่างขณะรับปริญญาบัตร

รางวัลเหียกวงเอี่ยม

0206-1517893511312

รางวัลกาญจนาภิเษก

บัณฑิตยืนตรงมือถือปกปริญญาบัตร

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ มอบรางวัลเหียกวงเอี่ยม และรางวัลกาญจนนาภิเษก โดยท่านประธานในพิธีให้โอวาทและแสดงความยินดี ชื่นชมความก้าวหน้าและความสำเร็จ เมื่อเสร็จพิธีการในหอประชุม มหาบัณฑิตและบัณฑิตได้ตั้งแถวจากหน้าหอประชุมสู่ประตูเสด็จเพื่อแสดงถึงความเคารพและขอบพระคุณแด่ท่านประธานในพิธี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติ มีเมตตาในการร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้ เป็นเสร็จพิธี ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาทุกปี

 

รายการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คู่มือฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา. 2559.

ภาพ สืบค้นจาก https://www.facebook.com/tuk.dansingh.

https://www.facebook.com/พีอาร์เอชซียู.

View (17)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa