SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วันวานแห่งความภาคภูมิใจ
กุมภาพันธ์ 14th, 2018 by namfon

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นครั้งที่ 25 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  การเข้ารับปริญญาบัตรในปีนี้ กำหนดวันรายงานตัว การฝึกซ้อม และการเข้ารับปริญญาบัตร มีดังนี้ วันซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 วันซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยฯ และคณะต่างๆ ได้จัดซุ้มแสดงความยินดีให้กับมหาบัณฑิตและบัณฑิตอย่างสวยงาม ท่ามกลางผู้ปกครอง พ่อ แม่ ญาติ พี่ น้อง และเพื่อนๆ ของบัณฑิต ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย นำความปลาบปลื้มใจด้วยสีหน้าอันเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างมีความสุข ในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้

ซุ้มดอกไม้หน้าประตูเสด็จ (ประตูกลาง)

ซุ้มดอกไม้ประดับป้ายมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

27540126_1969304673087430_6178958915807635808_n

ซุ้มดอกไม้บริเวณสวนภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด จำนวน 36,099 คน (ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)  มีประวัติการก่อตั้งขึ้นโดยมีรากฐานมาจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้ง  และมีการพัฒนา เป็น 3 ช่วง ดังนี้

พ.ศ. 2485-2524 เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว

พ.ศ. 2524-2534 เป็นวิทยาลัยหัวเฉียว

พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน เป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เริ่มเปิดดำเนินการรับนักศึกษา ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา  แบ่งเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในขณะสถาบันเป็นวิทยาลัยหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้

รุ่น วฉ. หมายถึง บัณฑิตที่เข้ามาศึกษาในขณะที่สถาบันมีฐานะเป็น “วิทยาลัยหัวเฉียว”

รุ่น มฉก. หมายถึง บัณฑิตที่เข้ามาศึกษาขณะที่สถาบันมีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”

ปีที่สำเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ

โดยการเริ่มนับครั้งที่จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ตั้งแต่สถาบันมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย  สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว (หลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย ชั้น 2) รุ่น 1-15 จำนวน 209 คน โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว (หลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย ชั้น 1) รุ่น 1-30 จำนวน 1,296 คน วิทยาลัยหัวเฉียว  วฉ.1 ถึง วฉ.6 จำนวน 261 คน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วฉ.7 ถึง วฉ.10 และ มฉก.1 ถึง มฉก. 25 จำนวน 34,333 คน  ในปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คณะวิชา รวมทั้งสิ้น 2,326 คน แบ่งเป็นมหาบัณฑิต 84 คน และบัณฑิต 2,242 คน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สี่ว์เจี้ยนกวง (Professor Xu Jianguang) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สี่ว์เจี้ยนกวง (Professor Xu Jianguang)

ประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  และมอบรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรประเภทเหรียญทอง จำนวน 26 คน และประเภทเหรียญเงิน จำนวน 19 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ประธานในพิธีฯ)

ภาพตัวอย่างขณะรับปริญญาบัตร

ภาพตัวอย่างขณะรับปริญญาบัตร

รางวัลเหียกวงเอี่ยม

0206-1517893511312

รางวัลกาญจนาภิเษก

บัณฑิตยืนตรงมือถือปกปริญญาบัตร

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ มอบรางวัลเหียกวงเอี่ยม และรางวัลกาญจนนาภิเษก :ซึ่งทั้งสองรางวัล มีที่มา ดังนี้

รางวัลเหียกวงเอี่ยม เริ่มจัดตั้งกองทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับเงินบริจาคจากนายอัมพร เอี่ยมสุรีย์ จัดตั้งเป็นกองทุนเหียกวงเอี่ยม เพื่อมอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 3 รางวัล และคณะการแพทย์แผนจีน จำนวน 3 รางวัล โดยนักศึกษาที่จะได้รับรางวัลนี้ต้องมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีความตั้งใจที่จะ “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกบัณฑิตเพื่อเข้ารับรางวัลเหียกวงเอี่ยม ประจำปี 2559 จำนวน 6 คน ดังนี้

 1. นางสาวสุภาพร มีสุขสวัสดิ์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
 2. นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ล่อ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
 3. นางสาวพรไพลิน มีชิน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
 4. นางสาวชนิกานต์ จันทสุรวงศ์ คณะการแพทย์แผนจีน
 5. นางสาววรวลัญช์ อัคคะชัยรินทร์ คณะการแพทย์แผนจีน
 6. นางสาวสาธิตา วงษ์ชีรี คณะการแพทย์แผนจีน

รางวัลกาญจนาภิเษก  เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 ให้จัดตั้งเป็นกองทุนและนำดอกผลจากกองทุนมาเป็นรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมีความประพฤติดี  โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกบัณฑิตที่ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 9 คน ดังนี้

 1. นางสาวกรรธิมา รัตนะวัน คณะพยาบาลศาสตร์
 2. นางสาวนุชนาถ แซ่ตั้ง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 3. นางสาวณัฐชนก บัวโรย คณะบริหารธุรกิจ
 4. นายกรภัค บุณยะโหตระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. นางสาวโยษิตา เขียวคำปัน คณะเทคนิคการแพทย์
 6. นางสาวกนกอร สิริวัฒนพรกุล คณะกายภาพบำบัด
 7. นางสาววิจิตรา ลาวน้อย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 8. นางสาวชนิกานต์ จันทสุรวงศ์ คณะการแพทย์แผนจีน
 9. นายณัฐภัทร วิทูราภรณ์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ครุยบัณฑิต ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรชั้นสูง ครุยมหาบัณฑิต ครุยดุษฎีบัณฑิต ครุยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ  ลักษณะและส่วนประกอบของครุยบัณฑิตครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต  ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ครุยมหาบัณฑิต และครุยดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย

ข้อ 1 เสื้อครุย แบบเสื้อครุยใช้ผ้าหรือแพรสีดำ ผ่าหน้าตลอดแนว และแต่ละข้างมีแถบกำมะหยี่  ตามสีประจำมหาวิทยาลัย กว้าง 4 เซนติเมตร ถัดออกไปเป็นแถบกำมะหยี่สีประจำสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร และถัดออกไปเป็นแถบกำมะหยี่สีประจำมหาวิทยาลัย กว้าง 4 เซนติเมตร รวม 3 แถบ กว้างข้างละ 10 เซนติเมตร หนึ่งแถบ ไม่โอบรอบคอเสื้อ ปลายแขนปล่อย ตรงกลางแขนเสื้อทั้งสองข้าง มีแถบกำมะหยี่สีดำกว้าง 5 เซนติเมตร หนึ่งแถบ แสดงระดับปริญญาตรี หนึ่งแถบครึ่งแสดงระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สองแถบแสดงระดับปริญญาโท สองแถบครึ่ง แสดงระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สามแถบแสดงระดับปริญญาเอก ตัวเสื้อยาวเหนือข้อเท้า 15 เซนติเมตร

ข้อ 2 ผ้าคลุมไหล่ ใช้ผ้าหรือแพรสีดำเหมือนผ้าของครุย ด้านนอกมีแถบกำมะหยี่ตามสีประจำสาขาวิชา กว้าง 1 เซนติเมตร ขลิบริมขอบล่าง และแถบกำมะหยี่ตามสีประจำมหาวิทยาลัย ขนาด 5 เซนติเมตร ขลิบขอบบนรอบคอของผ้าคลุมไหล่ ด้านในเป็นผ้ามันสีประจำมหาวิทยาลัย

ข้อ 3 สีประจำคณะ

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ สีผสมระหว่างชมพูและเหลือง (Apricot)
 2. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม สีฟ้า
 3. คณะศิลปศาสตร์ สีเทา
 4. คณะบริหารธุรกิจ สีน้ำเงิน
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีเหลืองอ่อน
 6. คณะเภสัชศาสตร์ สีเขียวมะกอก
 7. คณะเทคนิคการแพทย์ สีเลือดนก
 8. คณะกายภาพบำบัด สีชมพู
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สีเขียวเข้ม
 10. คณะการแพทย์แผนจีน สีเขียวตองอ่อน
 11. คณะนิติศาสตร์ สีขาว
 12. คณะนิเทศศาสตร์ สีม่วง
 13. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สีแดง

บัณฑิตวิทยาลัย ตามสีของคณะที่สังกัด

ภาพตัวอย่างการแต่งกายชุดครุยบัณฑิตชาย

ภาพตัวอย่างการแต่งกายชุดครุยบัณฑิตชาย

 

ภาพตัวอย่างการแต่งกายชุดครุยบัณฑิตหญิง

ภาพตัวอย่างการแต่งกายชุดครุยบัณฑิตหญิง

ข้อ 4 ลักษณะและส่วนประกอของครุยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

 • ครุยนายกสภามหาวิทยาลัย รูปแบบเหมือนกับครุยวิทยฐานะของบัณฑิต แต่ใช้แถบกำมะหยี่สีดำ แทนแถบกำมะหยี่สีประจำสาขาวิชา แขนเสื้อทั้งสองข้างของครุยมีแถบกำมะหยี่สีดำกว้าง 5 เซนติเมตร จำนวน 4 แถบ ตรงกลางมีสายสร้อยทำด้วยโลหะสีทอง และมีตรามหาวิทยาลัยสีทองวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5 เซนติเมตร ยึดติดที่หัวไหล่ทั้งสองข้างคล้องทับเสื้อครุย
 • ครุยอธิการบดี รูปแบบเหมือนครุยนายกสภามหาวิทยาลัย แต่ให้แขนเสื้อทั้งสองข้างของครุยมีแถบกำมะหยี่สีดำกว้าง 5 เซนติเมตร จำนวน 3 แถบ ตรงกลางมีสายสร้อยทำด้วยโลหะสีทอง และมีตรามหาวิทยาลัย สีทองวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5 เซนติเมตร ยึดติดที่หัวไหล่ทั้งสองข้างคล้องทับเสื้อครุย
ภาพแต่งกายชุดครุย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ (อธิการบดี)

ภาพ การแต่งกายชุดครุย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ (อธิการบดี)

 • ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ รูปแบบเหมือนกับครุยวิทยฐานะของบัณฑิต แต่ใช้แถบกำมะหยี่สีดำแทนแถบกำมะหยี่สีประจำสาขาวิชา แขนเสื้อทั้งสองข้างของครุยอธิการบดี และครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีแถบกำมะหยี่สีดำกว้าง 5 เซนติเมตร จำนวน 3 แถบ แต่ครุยคณาจารย์ไม่มีแถบที่แขนเสื้อ

ภาพ  การแต่งกายชุดครุยคณาจารย์  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช (รองอธิการบดี)

 • ครุยผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบเหมือนครุยคณาจารย์ แต่ใช้แถบกำมะหยี่สีประจำมหาวิทยาลัย กว้างข้างละ 10 เซนติเมตร

เมื่อประธานมอบปริญญาบัตร แล้วให้โอวาทและแสดงความยินดี ชื่นชมความก้าวหน้าและความสำเร็จ เมื่อเสร็จพิธีการในหอประชุม มหาบัณฑิตและบัณฑิตได้ตั้งแถวจากหน้าหอประชุมสู่ประตูเสด็จเพื่อแสดงถึงความเคารพและขอบพระคุณแด่ท่านประธานในพิธี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติ มีเมตตาในการร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้ เป็นเสร็จพิธี ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาทุกปี

บัณฑิตยืนเข้าแถวส่งประธานในพิธีฯ

บัณฑิตยืนเข้าแถวส่งประธานในพิธีฯ

รายการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คู่มือฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา. 2559.

ภาพ สืบค้นจาก https://www.facebook.com/tuk.dansingh.

https://www.facebook.com/พีอาร์เอชซียู.

View (2483)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa