SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
ธันวาคม 13th, 2016 by suwanna

R2R  ย่อมาจากคำว่า Routine to Research  คือ การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานประจำทุกวัน แล้วนำปัญหานั้นมาทำเป็นงานวิจัย จากนั้นก็นำผลที่ได้จากการวิจัยย้อนกลับมาใช้กับงานประจำอีกที เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานให้มีความเจริญขึ้น และพัฒนากำลังคนให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์ในการทำ R2R

 1. มีการศึกษาปัญหา คัดเลือกหัวข้อที่จะทำ R2R
 2. ดำเนินการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้ R2R
 3. ทำแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงการทำงานจากผลการทำ R2R
 4. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการปรับปรุงการทำงาน
 5. นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

 1. ขนาดของปัญหา (Size of problem) ควรศึกษาจากน้ำหนักของปัญหาโดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
  ของปัญหา อาจกำหนดเป็นคะแนน แล้วนำปัญหาที่มีน้ำหนักคะแนนมากนั้น มาเป็นหัวข้อปัญหาของการวิจัยได้
 2. ความรุนแรงเร่งด่วนของปัญหา (Severity of problem) ควรเป็นปัญหาซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว ถ้าไม่แก้ไขด่วนก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้
 3. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา (Feasibility or ease) ปัญหานั้นจะต้องมีการแก้ไขกระทำได้ง่าย โดยไม่ต้องอาศัยหน่วยงานอื่น หรือมีปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินการแก้ไข
 4. ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา (Community concern) การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 5. ผลกระทบต่อหน่วยงาน (Impact) ต้องคำนึงถึงผลกระทบของปัญหาที่มีต่อบุคลากรและหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน

ประโยชน์ที่ได้จาก R2R

หน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงานที่ได้มีการทำ R2R และนำผลการวิจัยจาก R2R ไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง แล้วเกิดผลสำเร็จ เช่น

 • โรงพยาบาลศิริราช ได้ทำการวิจัยกับทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเรื่องการดูดนมมารดา โดยใช้โครงการว่า “ยิ้มออกถ้วนหน้าเพราะ R2R”
 • โรงพยาบาลแก่งหางแมว จ.จันทบุรี ได้ทำการวิจัยกับคนใช้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง มีปัญหาอุปสรรคในการเดินทางไปโรงพยาบาล ปัญหาครอบครัวภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยใช้โครงการว่า “บนเส้นทางการค้นหา “มีอะไร…ในมะเร็ง”
 • สถานีอนามัยบ้านเม็ง จ.ขอนแก่น ได้ทำการวิจัยกับชุมชนบ้านเม็ง ศึกษาปัญหาสุขภาพของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเย็บผ้าของท้องถิ่น โดยใช้โครงการว่า “พลิกปัญหาสร้างอนาคต ชุมชนคนเย็บผ้า”

นอกจากตัวอย่างโครงการที่กล่าวมานี้ ยังมีกลุ่มงานอื่น ๆ ที่กำลังให้ความสนใจในการทำ R2R อีกมาก เพื่อการทำงานที่มีมาตรฐานและมีความสุขกับงาน การทำ (Routine to Research : R2R) ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว

รายการอ้างอิง

จรวยพร ศรีศศลักษณ์ และ อภิญญา ตันทวีวงศ์, บรรณาธิการ. (2551). สยบงานจำเจด้วยการวิจัยสู่โลกใหม่ของงานประจำ : R2R : routine to research.  กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

เดชาวุธ นิตยสุทธิ. (2559). เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)” วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”.  สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

View (209)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa