SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การแนะนำหนังสือ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
มิถุนายน 23rd, 2017 by navapat

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้มีนโยบายการให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นการให้บริการเชิงรุก เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยให้แนวคิดเรื่องการแนะนำหนังสือ ให้เกิดการหมุนเวียนการใช้หนังสือให้มากที่สุด และเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ  ซึ่งผลจากการจัดแนะนำหนังสือ พบว่าผู้ใช้มีความสนใจ พึงพอใจ และหนังสือมีการยืมมากขึ้น  ผู้เขียนในฐานะผู้รับผิดชอบการแนะนำหนังสือคนหนึ่ง  จึงขอสรุปขั้นตอนการจัดทำหนังสือแนะนำ ของแผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดังนี้

  1. ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือแนะนำ ตรวจรับ และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือที่ส่งจากแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือแนะนำ คัดเลือกหนังสือ จัดทำบรรณนิทัศน์ และแสกนปกหนังสือ โดยแบ่งไปจัดแสดงที่ชั้น 1 จำนวน 2 รอบ รอบละ 15 วัน และหมุนเวียนนำขึ้นมาจัดแสดงที่ชั้น 3 และ ชั้น 4 ต่อไป
  3. ผู้รับผิดชอบ นำรายชื่อหนังสือขึ้นเฟสบุ๊คส์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ
  4. หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ นำรายชื่อหนังสือแนะนำขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เดือนละ 1 ครั้ง
  5. ผู้รับผิดชอบแนะนำหนังสือเฉพาะกิจเป็นกรณีๆ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มอบหมายตามความเหมาะสม

รูป1                                                                                                     หนังสือแนะนำ

รูป 2                                                                                                   หนังสือแนะนำ

รูป3                                                                                        หนังสือแนะนำ

การทำกิจกรรมแนะนำหนังสือนี้ ทำให้บุคลากรในงานบริการสารสนเทศ ได้ประโยชน์ ดังนี้

  1. รู้จักพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่น่าสนใจ
  2. รู้จักวิธีการสรุปประเด็นสำคัญและรู้จักวิธีการเขียนบรรณนิทัศน์
  3. มีความคิดริเริ่มในการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือแนะนำ
  4. ทำให้ทราบว่าควรเขียนแนะนำอย่างไรเพื่อให้น่าสนใจ

View (94)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa