SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการพับถุงกระดาษใส่ยา เพื่อมอบให้ศูนย์ยา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ธันวาคม 11th, 2020 by chanunchida

ตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล มาตรการที่ 3.2 ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนร่วม นั้น  สำนักงานเลขานุการ ได้จัดโครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ดังกล่าว การจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการพับถุงกระดาษ (ที่นำกระดาษจากซองใส่กระดาษ) นำมาพับเป็นถุงใส่ยา เพื่อมอบให้ศูนย์ยามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีขั้นตอนการพับถุงกระดาษ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำกระดาษที่ได้รับบริจาคมาจากกสถานทื่ต่างๆ มาเตรียมเพื่อทำถุงใส่ยา

ขั้นตอนที่ 2 แกะซองกระดาษแต่ละซองที่เห็นขั้นตอนที่ 1 ให้กางออกดังนี้

ขั้นตอนที่ 3 ตัดซองกระดาษที่แกะแล้ว ให้มี ความกว้าง 33 ซม. และสูง 25 ซม

ขั้นตอนที่ 4 พับกระดาษจากด้านบนลงมา 6 ซม. แล้วใน 6 ซม. พับครึ่งอีกครั้ง แล้วแบ่งออกเป็น 3.5 ซม. และ 3 ซม. ดังภาพ

ขั้นตอนที่ 5 พับกระดาษจากด้านล่างขึ้นไปข้างบน 5.5 ซม. แล้วใน 5.5 ซม. พับครึ่งอีกครั้ง แล้วแบ่งออกเป็น 3.5 ซม. และ 2 ซม. ดังภาพ

ขั้นตอนที่ 6 พับกระดาษจากด้านข้างเข้ามาด้านใน  (ทำแบบนี้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา)

6.1 พับเข้ามากว้าง 7 ซม.

6.2 พับต่อเข้ามาจากข้อ 6.1 กว้างเพิ่มอีก 4 ซม. แล้วใน 4 ซม. ให้พับแบ่งครั่ง จาก 4 ซม. ให้เป็นอย่างละ 2 ซม.

6.3 เมื่อพับตามขั้นตอนทั้งหมดจะได้ดังภาพ

ขั้นตอนที่ 7 พับกระดาษตามแนวที่วัดหรือขีดเส้นไว้ทุกเส้นในกระดาษและนำไม้บรรทัดรีดเพื่อให้เส้นมีความชัดขึ้นเพื่อที่จะได้พับง่ายๆ ดังภาพ

ขั้นตอนที่ 8 ทากาวบริเวณหัวกระดาษ (บริเวณที่วัดไว้สูง 3.5 ซม.) แล้วพับลง

ขั้นตอนที่ 9 พับกระดาษตามรอยให้เป็นรูปถุงดังภาพ แล้วนำกาวมาติดขอบกระดาษ และจะได้ทรงกระดาษดังภาพ

ขั้นตอนที่ 10 พับกระดาษเพื่อทำที่รองปิดท้ายถุง (บริเวณที่วัดไว้สูง 3.5 ซม.)

ขั้นตอนที่ 11  หลังจากที่พับท้ายถุงเสร็จแล้วถุงจะมีลักษณะโปร่ง หลังจากนั้นจะทำการรีดถุงให้เรียบเพื่อไม่ทำให้ถุงโปร่งและง่ายต่อการทำขั้นตอนถัดไป จะมีลักษณะดังภาพ โดยจะพับท้ายถุงให้หันมาด้านเดียวกันกับแนวเส้นตรงของหลังกระดาษ

ขั้นตอนที่ 12 เป็นการนำภาพมาติด โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจิตอาสา วาดตามรูปภาพที่ตนเองสนใจ แต่จะมีสัญลักษณ์ที่เขียนไว้เพื่อสื่อถึงการเป็นเอกลักษณ์เดียวของมหาวิทยาลัย โดยในแต่ละภาพจะเขียนคำว่า
“ HCU Happy life ”

ขั้นตอนที่ 13 เป็นการนำรูปภาพที่นักศึกษาวาดนำมาติดในถุงกระดาษ โดยจะติดในด้านที่เรียบหรือด้านหน้าของถุง

ขั้นตอนที่ 14 จะทำการเจาะรูของกระดาษ โดยเจาะรู 2 รู วัดจากแต่ละด้านลงมา 3×3 ซม. ดังที่เห็นตรงลูกศร และจะเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำดังนี้

ขั้นตอนที่ 15  ตัดเชือก ยาว 35 ซม. จำนวน 2 เส้น เพื่อเตรียมร้อยถุงกระดาษ

ขั้นตอนที่ 16 ทำการนำเชือกที่ตัดร้อยถุงให้เรียบร้อย โดยมัดเชือกเป็นปมดังภาพ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำถุงกระดาษ

เป็นการนำซองใส่กระดาษ A4 ที่ทุกหน่วยงานมักจะทิ้ง นำมาพับเป็นถุง และวาดภาพให้เก๋ไก๋ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ไม่ทิ้งกระดาษไปโดยเปล่าประโยชน์ ขณะนี้สามารถทำได้ 150 ถุงแล้ว จะมีการนำไปมอบให้ศูนย์ยา มฉก. ต่อไปค่ะ

View (1544)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa