SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดบอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีนาคม 14th, 2018 by chanunchida

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดโครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิยาลัย มีความรู้ ความตระหนัก ในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เป็นไปตามตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการที่ 3.2 ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม

สำนักงานเลขานุการ  ได้รับมอบหมายในการจัดทำบอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไว้ตรงบันได ขึ้น-ลง ชั้น 2 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ
  2. เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

energysaving

บอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เนื้อหาภายในบอร์ดประกอบด้วย มาตรการประหยัดพลังงาน ซึ่งสรุปมาจากมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง 15  ข้อ (12 + 3) ดังนี้

ข้อ 1 การร่วมกันเปิดหน้าต่างในห้องทำงานเพื่อ ระบายความร้อนออกไปประมาณ 15 นาที ในช่วงเวลา ก่อน 8.00 โมง ทุกเช้าวันจันทร์ หรือวันแรกของการทำงาน และร่วมกันปอดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงานประมาณ 15 นาที

ข้อ 2 การปิดไฟฟ้าระบบแสงสว่าง ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ ในช่วงเวลาพักกลางวัน (12.00-13.00 น.)

ข้อ 3 การปิดไฟฟ้าระบบแสงสว่าง ปิดระบบเครื่องปรับอากาศในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ ก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง On park (หลัง 18.00 น.)

ข้อ 4 การเปิด-ปิดระบบเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน

ข้อ 5 การเปิด-ปิดไฟฟ้าระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน

ข้อ 6 การปิดระบบปรับอากาศในห้องเรียนในช่วงเวลาไม่ใช้งาน

ข้อ 7 การร่วมรณรงค์ออกกำลังการเพื่อเดินขึ้นบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์

ข้อ 8 การดูแลพื้นที่ระบบปรับอากาศในอาคารเรียนและสำนักงานไม่ให้สูญเสียความเย็นออกไป

ข้อ 9 การร่วมรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน การมีส่วนร่วมในแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ข้อ 10 การปรับตั้งอุณหภูมิระบบปรับอากาศในแต่ละหน่วยงานที่อุณหภูมิ 25 องศา

ข้อ 11 การประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ โดยตั้งโหมดเพื่อปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน

ข้อ 12 การประชาสัมพันธ์ให้ใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมส่วนบุคคล เช้า ใช้ไมโครเวฟ กาต้มน้ำร้อนแบบเดือดเร็วในห้องพักรับประทานอาหารส่วนรวม ในช่วง off Peak (ก่อนเวลา 18.00 น.)

ข้อ 13 กำหนดให้ต้มน้ำก่อนเวลา 08.00 น. และบ่าย เวลา 14.00 น.

ข้อ 14 กำหนดเวลาเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก และเครื่องพริ้นเตอร์ในแต่ละวัน

ข้อ 15 ไม่รับประทานอาหารและทิ้งเศษอาหารภายในสำนักงาน

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าง สามารถสรุปได้ดังนี้

สรุป ความพึงพอใจการจัดบอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

tableenergysaving
ตางรางการประเมิน

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความพึงพอใจการจัดบอร์ดการอนุรักษ์ พลังงาน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.26 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม Online จำนวน 60 ฉบับ

boardenergysavingแบบสอบถามออนไลน์

ข้อเสนอแนะที่ได้รับ

  1. ต้องการให้มีข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
  2. ต้องการให้มีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จะได้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน
  3. ที่ทำมาดีแล้ว

View (555)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa