SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ด้วยสาขาวิชา หรือหลักสูตร จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS
มกราคม 24th, 2020 by kalyaraksa

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ทำได้หลายวิธี แล้วแต่ความถนัด หรือเทคนิคของแต่ละคน ในบางครั้ง อาจจะมีความต้องการสืบค้นว่า วิทยานิพนธ์ในสาขาที่ศึกษาอยู่นั้น มีรายชื่อใดบ้าง แต่ทั้งนี้ การสืบค้นด้วยสาขาวิชา หรือหลักสูตร ต้องขึ้นอยู่กับว่าในระเบียนการลงรายการวิทยานิพนธ์นั้น มีการใส่ข้อมูลสาขาวิชา หรือหลักสูตร เป็นคำค้นด้วยหรือไม่

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้อำนวยความสะดวกในการค้นหาวิทยานิพนธ์ ให้ได้ตรงตามสาขาวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอแนะนำวิธีการสืบค้นวิทยานิพนธ์ จากสาขาวิชา โดยมีแนวทางดังนี้

 • เข้าที่หน้าหลักของศูนย์บรรณสารสนเทศ จะเห็นหน้าจอการสืบค้นของระบบห้องสมุด WorldShare Management Services หรือ WMS หรือจะเข้าจาก URL:  https://hcu.on.worldcat.org/discovery

ตัวอย่าง คำค้นที่เลือกใช้โดยต้องการค้นวิทยานิพนธ์ การสอนภาษาจีน ใช้คำค้นคือ Teaching Chinese (Huachiew Chalermprakiet Unversity) ที่ subject แล้ว search  ปรากฎหน้าจอที่ 2  

 • หน้าจอนี้จะปรากฏจำนวนชื่อเรื่องทั้งหมดของสาขาที่ต้องการ  ผลจากการสืบค้นทำให้ทราบว่าสาขาต่าง ๆ  มีจำนวนกี่ชื่อเรื่อง สามารถเลื่อนดูรายชื่อของวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ที่ต้องการได้จากแถบขวามือ เมื่อต้องการเล่มใดให้คลิกเลือกรายชื่อนั้นไปสืบค้นในระบบ ThaiLIS ได้ วิธีการสืบค้นดูได้จาก  “การสืบค้นข้อมูลเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection) จากระบบ ThaiLIS” โดยผู้เขียนชื่อเดียวกัน หรือถ้ารายการใดมีข้อความระบุว่า เข้าใช้งานแบบออนไลน์ หมายถึง ได้มีการนำขึ้นระบบ ThaiLIS แล้ว สามารถคลิกเข้าไปดูวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้เลย (ถ้าใช้ IP ของมหาวิทยาลัย) แต่ถ้าอยู่นอกมหาวิทยาลัยต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้

  การเข้าถึงแบบออนไลน์

การใส่คำค้นสาขาวิชาหรือหลักสูตรดูได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้. –

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
 • การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

Master of Arts

 • English for Professional Communication (Huachiew Chalermprakiet University)
 • Teaching Chinese (Huachiew Chalermprakiet University )
 • Chinese for Business Communication (Huachiew Chalermprakiet University)

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

 • การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
 • การพยาบาลผู้ใหญ่ (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

 • การสื่อสารสุขภาพ (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

 • การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
 • การบริหารสวัสดิการสังคม (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
 • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

 Master of Science

 • Cosmetic Sciences (Huachiew Chalermprakiet University)

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

 Master of Business Administration

 • Chinese Program  (Huachiew Chalermprakiet University)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต   

 • การจัดการอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

 หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

 • เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารสวัสดิการสังคม (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ )

Doctor of Arts

 • Doctor of Arts (Teaching Chinese) (Huachiew Chalermprakiet University)

View (188)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa