SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สัปดาห์คัดเลือกหนังสือ
พฤศจิกายน 7th, 2019 by ratchanee

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีภารกิจที่จะต้องบริหารจัดการการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับกับคณะวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และเพื่อความสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1 คือ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1 สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือ โดยประหยัดเวลาในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปร้านหนังสือ  ได้ช่วยพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดได้ตรงกับหลักสูตรที่สอน หรือความต้องการในการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้   โดยในปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดจำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ย.62 และวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 และเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้หนังสือที่ตรงกับความต้องการในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ

1. เพื่อให้คณาจารย์นักศึกษา และบุคลากร มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือ
2. เพื่อให้คณาจารย์นักศึกษา และบุคลากร มีความพึงพอใจในการพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือ
3. เพื่อเป็นการบริการเชิงรุก ในการนำหนังสือมาให้พิจารณาคัดเลือกโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงร้านหนังสือ

 

ภาพกิจกรรมสัปดาห์คัดเลือกหนังสือ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้แก่ นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ

ภาพกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จากกิจกรรมนี้ มีหนังสือให้คัดเลือกจำนวน 305 ชื่อเรื่อง มีจำนวนอาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานประมาณ 80 ท่าน  มีผู้เสนอหนังสือ 252 ชื่อเรื่อง โดยมีการพิจารณาจำนวนความถี่ในการเสนอจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นองค์ประกอบ ด้วย และหลังการตรวจความซ้ำซ้อนแล้ว ได้หนังสือผ่านการเสนอจัดซื้อจำนวน 166 ชื่อเรื่อง ทำให้ศูนย์บรรณสารสนเทศได้หนังสือที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการมีโอกาสและมีเวลาในการอ่านเนื้อหาของหนังสือ ก่อนเสนอซื้อ ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อหนังสือ และอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมการคัดเลือกหนังสือมากขึ้น

View (49)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa