SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การ Shift row down และ Shift row up. ใน Bibliographic Record ของระบบ WMS
กุมภาพันธ์ 5th, 2020 by ladda

วิธีการ Shift row down และ Shift row up. ด้วยการแก้ไขการสลับบรรทัดใน Bibliographic Record ของระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS)

จากการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเปลี่ยน Location ของสาขาวิชา สหกิจศึกษา โครงงานพิเศษ และงานวิจัย ของนักศึกษาปริญญาตรีมาแก้ไขหมวดหมู่นั้น ได้พบว่าในบางส่วนของ Master record เช่น  tag 700 ยังมีจุดที่ต้องสลับสับเปลี่ยนบรรทัด คือ การสลับบรรทัดขึ้นลงก่อนหลังในตำแหน่งที่ปรึกษาและที่ปรึกษาร่วมอยู่  ซึ่งต้องมีการแก้ไขในส่วนนี้ให้ถูกต้องตามตำแหน่งและหน้าที่ก่อนหลัง ดังนั้นจึงขออธิบายสัญลักษณ์ที่ทำการเปลี่ยนให้ tag ต่างๆ สลับบรรทัด คือ Shift row down กับ Shift row up. ในบรรทัดที่มีเครื่องหมาย ลูกศร ขึ้นลง ซึ่งจะทำให้การทำงานสะดวกและย่นระยะเวลาในการแก้ไขง่ายขึ้น โดยไม่ต้องพิมพ์หรือ copy วางให้สับสนบรรทัด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่โมดูล Metadata แล้วค้นหาชื่อเรื่องที่ต้องการแก้ไข เช่น เรื่อง ยาอมสารสกัดหญ้าดอกขาว*

ขั้นตอนที่ 2. คลิกไปที่ชื่อเรื่อง “ยาอมสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อใช้ในการอดบุหรี่”

ตัวอย่าง การค้นหาชื่อหนังสือ ยาอมสารสกัดหญ้าดอกขาว*

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อคลิกไปที่ชื่อเรื่องเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ในรูปแบบของ Bibliographic record ในหน้านี้ สามารถทำการแก้ไข Shift row down และ Shift row up. ตามลูกศร ขึ้นลงได้เลย

ตัวอย่าง Master record ก่อนการสลับบรรทัดขึ้นลงของTag 700

 

ตัวอย่าง Master record ของการ Shift row down, Shift row up. ที่เสร็จสมบูรณ์

ส่วนที่เปลี่ยนแปลงเสร็จต้องเรียงชื่อต่อไปนี้

tag 700 รัตนา อินทรานุปกรณ์, $e ที่ปรึกษา

tag 700 ฤดี เสาวคนธ์, $e ที่ปรึกษา

tag 700 มัณฑนา ภาณุมาภรณ์, $e ที่ปรึกษาร่วม

 

View (45)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa