SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Something Nice for Your Mind ชอบ เล่มไหน หยิบยืม ได้เลย
มิถุนายน 22nd, 2017 by ปัญญา วงศ์จันทร์

การจัดแสดงหนังสือแนะนำ

Something nice for your mind

ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกโดยนำหนังสือมาจัดแสดงด้านหน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ  โดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ให้แนวคิดกับแผนกบริการสารสนเทศ ในการนำหนังสือจากการจัดซื้อจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ (Bangkok International Book Fair 2017) มาจัดแสดงทันที โดยลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ ให้พอเพียงกับที่จะออกให้บริการได้อย่างทันทีและรวดเร็ว หลังจากที่มาจัดแสดง มีการยืม และเมื่อมีการนำกลับมาคืนแล้ว จึงนำหนังสือเหล่านั้น ไปลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือตามมาตรฐานของการลงรายการอย่างละเอียดต่อไป เนื่องจากหนังสือที่ออกจากงานสัปดาห์หนังสือฯ เหล่านี้ จะเป็นหนังสือออกใหม่ เพื่อให้ทันกับการเปิดตัวในงานที่มีผู้คนจำนวนมากสนใจติดตามว่ามีหนังสือชื่อเรื่องใดบ้างที่จะออกมาในช่วงนี้ ถ้ามีการจัดซื้อมาแล้ว แต่รอกระบวนความครบถ้วนของการจัดการหนังสือตามระบบห้องสมุด หนังสือใหม่ๆ ดังกล่าว อาจจะเป็นหนังสือเก่า ที่ไม่น่าติดตามแล้วแต่อย่างใด

ด้วยแนวคิดดังกล่าว แผนกบริการสารสนเทศ จึงได้ประสานงานกับแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในการนำหนังสือที่จัดซื้อในงานดังกล่าว และผ่านกระบวนการลงรายการทางบรรณานุกรมเบื้องต้น นำมาจัดแสดงหน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ทั้งเดือน  โดยใช้สโลแกนที่ว่า “ชอบเล่มไหน หยิบ (อ่าน) ยืมได้เลย”  และศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนของที่ระลึกจากศูนย์หนังสือ มฉก. สำหรับผู้ที่ยืมเป็นคนแรกของแต่ละวันอีกด้วย

จัดแสดงหนังสือ ที่จัดซื้อจากงานสัปดาห์หนังสือฯ

จัดแสดงหนังสือ ที่จัดซื้อจากงานสัปดาห์หนังสือฯ

นักศึกษารับของที่ระลึกมาพร้อมกัน 3 คน ยินดีมอบให้ทั้ง 3 คน

นักศึกษารับของที่ระลึกมาพร้อมกัน 3 คน ยินดีมอบให้ทั้ง 3 คน

ผู้ใช้บริการสนใจหนังสือแนะนำ

ผู้ใช้บริการสนใจหนังสือแนะนำ

ผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึก ยืมเป็นคนแรกของแต่ละวัน

ผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึกยืมเป็นคนแรกของแต่ละวัน

มอบของที่ระลึกให้กับผู้อ่านที่ยืมหนังสือของน้องเรไร

มอบของที่ระลึกให้กับผู้อ่านที่ยืมหนังสือของน้องเรไร

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เนื่องเพราะบริเวณที่จัดแสดงหนังสืออยู่ใกล้จุดที่สแกนนิ้วการเข้า-ออกงานของบุคลากร และเป็นโถงกลางที่มีคนส่วนใหญ่เดินผ่านจากตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่ง รวมทั้งการเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจ ต่างมีความเห็นที่ว่า สะดวกดี ไม่ต้องเข้าห้องสมุด เพื่อไปหาหนังสือ ทำให้มียอดการยืมหนังสือในช่วงเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียว (หนังสือที่นำมาแนะนำทั้งหมด 285 เล่ม)  มีผู้สนใจยืม มีจำนวน ดังนี้

  • อาจารย์ 55 ราย จำนวน 97 เล่ม
  • เจ้าหน้าที่ 44 ราย 72 เล่ม
  • นักศึกษา 13 ราย 18 เล่ม (เนื่องจากอยู่ในช่วงสอบ ทำให้นักศึกษาวุ่นและมุ่งกับการอ่านหนังสือสอบ)
  • รวมจำนวนยืมทั้งหมด 122 ราย 187 เล่ม 

หลังจากที่ผ่านพ้นเดือนพฤษภาคม ไปแล้ว ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน เป็น Action After Review – AAR ทีมงานบริการสารสนเทศ ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรจะจัดกิจกรรมนี้ต่อ เนื่องจากได้รับความนิยม และมีเสียงชื่นชม และชื่อชอบที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแบบนี้ และหนังสือมีการถูกหยิบยืมมากขึ้น ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้อธิบายถึงทฤษฎี Long tail ให้ฟังคร่าวๆ ว่า หนังสือในห้องสมุดจะมีการถูกยืมน้อย ประมาณ 20% แต่ยังมีอีก 80% ถูกเก็บไว้ในห้องสมุด ถ้าทำให้อีก 80% ถูกยืมด้วยวิธีการของหลายๆ คน ที่มีต่อLong tail  คือ make everything available และ make it easy หรือ make it Fast and Convenient แต่เป็นแบบพอเพียงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยทีมงานขอมีการปรับกระบวนการบางอย่างเพื่อความเหมาะสม เช่น

  • หนังสือที่นำมาจัดแสดงขอเป็นหนังสือแนะนำในแต่ละงวดที่ผ่านกระบวนการลงรายการทางบรรณานุกรมเรียบร้อยแล้ว (เนื่องจาก จะต้องมีการข้อมูลเพื่อแยกแยะหนังสือ เพื่อนำกลับไปลงรายการทางบรรณานุกรมที่แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และเนื่องจากผู้ให้บริการรับคืนหนังสือ มีการหมุนเวียนบุคลากรจากแผนกอื่น ทำให้เกิดความตกหล่นอยู่บ้าง) และจะมีการนำหนังสือที่ได้จากงานพิเศษต่างๆ เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ หนังสือที่ได้รับรางวัล หนังสือดีเด่น เป็นต้น ออกมาแบบเร่งด้วน
  • การเพิ่มพื้นที่จัดแสดงหนังสือจากเพียงเป็นมุมเล็ก ขอขยายพื้นที่ให้สามารถจัดแสดงได้มากกว่าเดิม และมีชั้นหนังสือที่เหลือจากการจัดแสดงบนโต๊ะ ไว้สำหรับเลือกหนังสือได้มากขึ้น
  • การเพิ่มโต๊ะ เก้าอี้ นั่งสบาย เพื่อจัดเป็นมุมให้ผู้ที่จะเลือกอ่านหนังสือ สามารถใช้เป็นมุมนั่งอ่านก่อนการเลือก หรือนั่งอ่านได้ ถ้าไม่ต้องการยืมกลับ
  • การเพิ่มโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มสีสันมากขึ้น
  • การเพิ่มการรับรายชื่อหนังสือหรือประเภทของหนังสือจากผู้อ่านที่ต้องการให้นำหนังสือมาจัดแสดงหรือนำมาให้ยืมโดยเฉพาะ (On demand)

ดังนั้น จึงได้มีการคิดคำ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้แวะเข้ามาอ่าน เป็น”Something nice for your mind… Choose me… Read me…Love me” ซึ่งก็คือ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหนังสือดีๆ ที่มอบให้แก่คุณ

การจัดแสดงหนังสือแนะนำ

มุมเพาะชำนักอ่าน มุมเพาะชำความรู้

View (208)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa