SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
มุมเพาะชำความรู้ มุมเพาะชำนักอ่าน
มกราคม 12th, 2021 by rungtiwa

แผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีแนวคิดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้หนังสืออย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยนำหนังสือที่จัดซื้อในปีที่ผ่านมาลงมาจัดแสดงที่มุมเพาะชำความรู้  มุมเพาะชำนักอ่าน  หรือมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เก๋ คือ Something nice to you ซึ่งหมายถึง น่าจะมีหนังสือ ซัก 1 เล่ม ที่คุณชอบ  บริเวณโถงกลาง ด้านหน้าศูนย์บรรณสารฯ

มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาประมาณ 2-3 ปี  ผู้บริหาร จึงได้มีการหารือเพื่อให้หนังสือที่นำมาจัดแสดงน่าสนใจ มากขึ้น ผู้เขียนและทีมงาน จึงได้มีการปรับปรุงการนำหนังสือมาจัดแสดง ซึ่งเดิมพิจารณากันเอง อาจจะมีเปะปะ จึงวางแผนการจัดแสดงหนังสือทั้งปี แบ่งการจัดเป็น Theme ต่างๆ ใช้ระยะเวลาจัดแสดง Theme ละ 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย ตามตารางด้านล่าง

ตารางกิจกรรมการจัดหนังสือมุมเพาะชำความรู้ มุมเพาะชำนักอ่าน

จากการจัดแสดงหนังสือเป็น Theme เป็นระยะเวลาหนึ่ง ไดัรับความสนใจจากผู้ใช้บริการที่เดินผ่านบริเวณ โถงศูนย์บรรณสารฯ ได้แวะชมและหยิบยืมหนังสือเพิ่มขึ้น  นับเป็นการกระตุ้นการใช้หนังสือให้คุ้มค่ามากขึ้น ทั้งยังได้เพิ่มยอดการยืมหนังสืออีกทางหนึ่ง โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาขึ้นไปหาหนังสือบนชั้นต่างๆ จากภาพจัดแสดงหนังสือตาม Theme ต่างๆ รวมทั้งเทศกาลและวันสำคัญ ดังนี้ (ทั้งนี้ Theme อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามภาวะการณ์หรือมีกระแสเกิดขึ้้นในสังคม)

การจัดแสดงหนังสือตาม Theme ที่วางแผนไว้ ได้จัดแสดงมาระยะหนึ่งแล้ว ผลโดยรวม มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 65 ราย หนังสือที่ถูกยืมจำนวน 91 เล่ม และ Theme ที่ได้รับความสนใจได้แก่ นวนิยายที่เป็นละคร การจัดการความเครียด และหนังสือความรู้ทั่วไป เป็นต้น ซึ่งนับว่า การจัดแสดงหนังสือในลักษณะนี้ทำให้มีการยืมหนังสือเพิ่มขึ้นกว่าการที่ไม่ได้มีการหมุนหนังสือจากชั้นมาจัดแสดง และคิดว่าจะดำเนินการต่อไป พร้อมกับพัฒนาให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น เช่น กิจกรรมพบนักเขียน เป็นต้น

View (38)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa