SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การให้บริการราชกิจจานุเบกษา และการสืบค้นทางเว็บไซต์
พ.ค. 15th, 2019 by อุไรรัตน์ ผาสิน

ราชกิจจานุเบกษา (Royal Thai Government Gazette เรียกสั้น ๆ ว่า Government Gazette) เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมคำประกาศของทางราชการ แปลว่า “เป็นที่เพ่งดูราชกิจ”  เริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401

หน้าปกราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา มีกำหนดออกเป็นรายสัปดาห์ โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ปัจจุบันมีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ จะมีรูปเล่มที่คุ้นตากัน ก็คือ มีตัวอักษรและตราครุฑสีดำอยู่บนหน้าปกสีขาว จะขึ้นลำดับเล่มใหม่ทุกปี เริ่มตอนที่1 ในช่วงของต้นเดือนมกราคม มีขนาดของตัวเล่มคือ กว้าง 14.5 ซม. ยาว 21 ซม.

ราชกิจจานุเบกษาที่มีในห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์บรรณสารสนเทศ

                   

ราชกิจจานุเบกษานับเป็นหนังสือที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของทางราชการ ซึ่งใช้สำหรับการประกาศกฎหมาย ข่าวสารสำคัญของบ้านเมือง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลย้อนหลัง ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับผู้ที่กำลังศึกษาทางด้านคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์

สำหรับราชกิจจานุเบกษา ที่มีอยู่และให้บริการในห้องสมุดกฎหมาย ปัจจุบันได้มีการจัดเก็บ รวบรวมไว้ให้บริการอยู่ที่ชั้น 6 งานวารสารและเอกสาร แผนกบริการสารสนเทศ ซึ่งฉบับแรกที่มีให้บริการจะเป็น ปี พ.ศ. 2534 จนถึง ปี พ.ศ. 2556  รวบรวมไว้เป็นฉบับเย็บเล่มจัดเรียงตามปี พ.ศ. มีการเว้นช่วงการบอกรับไประยะเวลาหนึ่ง สืบเนื่องจากสามารถค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาโดยตรง และรวดเร็วกว่าการค้นคว้าจากตัวเล่ม แต่ปัจจุบันทางคณะนิติศาสตร์ได้ขอความร่วมมือให้ทางห้องสมุดติดต่อบอกรับแบบตัวเล่มอีกครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากต้นฉบับได้หลากหลายขึ้น

Read the rest of this entry »

View (8998)

คุณภาพชีวิตสตรีภายใต้ธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก.พ. 26th, 2016 by rungtiwa

คุณภาพชีวิตสตรีภายใต้ธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Quality of Life of Thai Women under the 2007 Constitution and Related Laws

บทคัดย่อ:

การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นงานวิจัยที่สนับสนุนโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาเจตนารมณ์และสาระในการพิทักษ์ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 รวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 แผนพัฒนาสตรีของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในระดับท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Read the rest of this entry »

View (46)

Vellum คืออะไร?
ก.พ. 17th, 2016 by navapat

หนังลูกวัว

หนังลูกวัว

จากบทความเรื่อง Why is the UK still printing its laws on vellum? ที่อังกฤษ ยังคงใช้หนังสัตว์บันทึกหรือจารตัวกฎหมาย โดยในบทความได้ให้อธิบายเกี่ยวกับคำว่า vellum ไว้ว่า Vellum คือสิ่งที่ทำมาจากหนังวัว  คำคำนี้มีที่มาจากรากศัพท์คำว่า “Veal”   ซึ่งเป็นศัพท์เก่าแก่ของฝรั่งเศส  “Velin” (ตามดิกชั่นนารีของ คอลลิน)  หรือ “veelin” (Petit Robert)

Patricia Lovett นักแกะตัวอักษรและนักปราชญ์ กล่าวว่า Vellum เกิดจากการนำเอาหนังลูกวัวไปแช่ไว้ในน้ำมะนาว  น้ำมะนาวจะทำให้รูขุมขนของหนังลูกวัวขยายตัว ทำให้ง่ายต่อการขูดขนและไขมันออกจากชั้นผิวหนัง โดยใช้มีดโค้งๆ ที่เรียกว่า “scudder” ขุดออก

ขั้นตอนการเตรียมหนัง ต้องทำความสะอาดด้วยการล้าง และขึงหนังให้ยึดออก โดยยึดติดกับกรอบไม้  หลังจากนั้น ทำการโกนผิวหน้าอีกครั้งด้วย มีดทรงมนเพื่อปลุกผิวให้พอง และเป็นการเพิ่มความหนาให้หนัง และท้ายสุด ก็ตากหนังให้แห้ง โดยดูจาก ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ ที่เหมาะสม  ความชื้น และคุณภาพของหนังวัวของแต่ละอัน

รายการอ้างอิง
Why is the UK still printing its laws on vellum? (2016). Retrieved 16 Feb 2016 from http://www.bbc.com/news/magazine-35569281

View (65)

กฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ก.พ. 15th, 2016 by sirinun

กฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล

กฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนเขียนในช่วงที่มีวิกฤติเกี่ยวกับปัญหาการฟ้องแพทย์และมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับงานสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไรบ้าง ตลอดจนมีสถานการณ์ในช่วยเริ่มต้นของการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข มีสารบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล และมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจงานกฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล หมวดหมู่ W32JT3 ฉ236ก 2555

รายการอ้างอิง

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.(2555). กฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (26)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa