SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม จนเป็นอาคารประหยัดพลังงานชนะเลิศ
มิ.ย. 3rd, 2016 by supaporn

MEA Energy Saving Building 2015

MEA Energy Saving Building 2015

จากหนังสือ MEA Energy Saving Building 2015 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ป่ี 3 ของการไฟฟ้านครหลวง ได้แนะนำอาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  โดยมีการบันทึกถึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงาน ปี 2015 ประเภทมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี

ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี

Read the rest of this entry »

View (128)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa