SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุดยุคใหม่ (Modern Library)
พ.ค. 25th, 2016 by sirinun

ห้องสมุดยุคใหม่ (Modern Library)

ห้องสมุดยุคใหม่ (Modern Library)

ปัจจุบันห้องสมุดยุคใหม่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร จัดการ มีการบริหารงานแบบใหม่ มีสารสนเทศหลายรูปแบบ เพื่อให้บริการเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีการจัดบรรยากาศห้องสมุดให้สวยงาม และน่ารื่นรมย์ ตลอดจนมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคอยให้คำปรึกษาอย่างเป็นมิตร หนังสือ ห้องสมุดยุดใหม่ (Modern Library) เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนสำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่ศึกษาในรายวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า และเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยทั่วไป เนื้อหากล่าวถึงห้องสมุดยุคใหม่ การใช้ห้องสมุดและการให้บริการสารสนเทศ การค้นหาสารสนเทศออนไลน์และสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย หมวดหมู่ Z678.9 พ247ห 2557

รายการอ้างอิง

พรพรรณ จันทร์แดง. (2557). ห้องสมุดยุคใหม่ (Modern Library). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

 

 

View (81)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa