SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการงบประมาณด้วยระบบ WMS ใน Module Acquisition
เม.ย. 24th, 2020 by dussa

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและเรียนรู้ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนั้น ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารสนเทศ ใช้ระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) เพื่อบริหารจัดการตั้งแต่งบประมาณ การจัดเก็บระเบียนทรัพยากร การให้บริการยืม-คืน และงานอื่น ๆ ที่สนับสนุนงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย  เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 กรกฏาคม  (เริ่มนับตามปีการศึกษา)  แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สามารถดำเนินการจัดทำงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ

  1. ดำเนินจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม
  2. จัดสรรงบประมาณให้คณะทุกคณะ และศูนย์บรรณสารสนเทศ
  3. การใช้จ่ายงบประมาณควรดำเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

การจัดสรรงบประมาณในระบบ WorldShare Management Services WMS ใน Module Acquisition  มีวิธีการดังนี้

1. เข้าระบบ WMS ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน เลือก Module Acquisition

หน้าจอจะปรากฎดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  คลิก Budget เพื่อเข้าไปจัดการเรื่องงบประมาณ

 

หน้าจอจะปรากฎดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

View (137)

Acquisition Module เพื่อการจัดสรรงบประมาณ ในระบบห้องสมุด WMS เพื่อการจัดสรรงบประมาณ
ก.พ. 1st, 2018 by ladda

Acquisition module เป็น 1 ในอีกหลายโมดูล ที่ประกอบกันเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ แต่นับว่าเป็นโมดูลแรกเริ่มของการทำงานในห้องสมุด เพราะเป็นโมดูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และระบบการทำบัญชี งบประมาณของห้องสมุด สำหรับศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใช้ระบบ WorldShare Management Services (WMS) ซึ่งมีฟังก์ชั่นในการใช้งาน Acquisition module โดยมีขั้นตอนการทำงานประกอบด้วยส่วนของ Budgets โดยสามารถจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับคณะต่างๆ ที่มีอยู่ 14 คณะแยกเป็นหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษดังรูป

รูปที่ 1. แสดงตัวอย่างบางส่วนของงบประมาณคณะ

Read the rest of this entry »

View (291)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa