SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
National Library of Medicine Classification การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน
ก.ค. 11th, 2017 by kalyaraksa

National Library of Medicine Classification  หรือ NLM  คือ ระบบการจัดหมวดหมูแบบระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน จัดทำโดยหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine) เป็นระบบการจัดหมู่หนังสือที่มีความสัมพันธ์กับการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ LC (Library of Congress Classification) ระบบหนึ่ง

ระบบ NLM เริ่มมีการจัดทำ เมื่อประมาณปี ค.ศ 1940 โดยหอสมุดการแพทย์ทหารบกของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Army Medical Library) โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1951 ใช้ชื่อหนังสือว่า Army Medical Library Classification จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ.1958 ใช้ชื่อหนังสือว่า National Library of Medicine Classification จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ.1964 จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 ในปี ค.ศ.1978 จัดพิมพ์ครั้งที่ 5 ในปี ค.ศ. 1994 และ ฉบับพิมพ์ซ้ำ ครั้งที่ 5 ปี ค.ศ. 1999

ระบบ NLM ได้ใช้อักษร W เป็นสัญลักษณ์ของหมวดใหญ่ (Class) เป็นหมวดสำหรับแพทยศาสตร์ (Medicine) และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  มีสัญลักษณ์แทนหมวดย่อย (Subclasses) ตั้งแต่ WA-WZ ส่วนหมวดย่อย QS-QZ เป็นหมวดสำหรับสาขาวิชาเตรียมแพทยศาสตร์ (Preclinical Sciences)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดหมวดหมู่ของทรัพยากรสารสนเทศ 2 ระบบ คือ การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)  สำหรับหนังสือทั่วไป  และจะใช้การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine)  สำหรับหนังสือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ผู้เขียนได้รวบรวมขอบเขตการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine) เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกในการค้นหาหนังสือดังกล่าว ซึ่งจะจัดไว้ที่แผนกบริการสารสนเทศ ชั้น 4 หนังสือที่เป็นภาษาจีน และคณะการแพทย์แผนจีน จัดไว้ที่แผนกบริการสารสนเทศ ชั้น 5 Read the rest of this entry »

View (2943)

การพัฒนาเอกสารสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สิ่งพิมพ์ มฉก.)
มิ.ย. 17th, 2017 by suwanna

เนื่องจากทรัพยากรฯ ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสิ่งพิมพ์ที่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีอยู่ในศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นจำนวนมากประกอบกับการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมา จะดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากร ฯ ตามเนื้อหาของสาขาวิชานั้น ๆ  แต่ในปัจจุบันทรัพยากรฯ และสิ่งพิมพ์ได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  จำนวนผู้ใช้ก็มีความต้องการมากเช่นเดียวกัน จึงทำให้ประสบปัญหาในเรื่องการค้นหาทรัพยากรไม่เจอ เพราะมีการจัดเก็บไว้หลายสาขาวิชา และหลายสถานที่  (Location)

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสิ่งพิมพ์ประเภทนี้  โดยการเก็บรวบรวมทรัพยากรสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีอยู่ในศูนย์บรรณสารสนเทศทั้งหมด มาพัฒนาปรับเปลี่ยน กำหนดรหัสเลขหมู่ใหม่ เพื่อให้เอกสารสิ่งพิมพ์เหล่านี้ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน และผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกในการค้นคว้าต่อไป Read the rest of this entry »

View (81)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa