SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
บริการ “หนังสือเร่งด่วน”
มิ.ย. 1st, 2018 by suwanna

ห้องสมุดจะมีกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เข้ามาในห้องสมุด ดังนั้น กว่าจะที่ทรัพยากรสารสนเทศ แต่ละรายการจะเสร็จออกให้สืบค้นได้นั้น จะใช้เวลาพอสมควร ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีบริการที่เรียกว่า “หนังสือเร่งด่วน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้หนังสือก่อนเสร็จสิ้นตามกระบวนการของห้องสมุด

“ หนังสือเร่งด่วน “ หมายถึง หนังสือที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หนังสือเหล่านั้นจะยังไม่ปรากฏรายชื่อในระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด และอาจารย์มีความประสงค์จะใช้บริการหนังสือเล่มนั้นในเรื่องการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯ จึงได้ตอบสนองการให้บริการแก่อาจารย์ผู้สอนที่มีความประสงค์จะใช้บริการทรัพยากรเหล่านั้น โดยการบริการวิเคราะห์ หนังสือเร่งด่วน ให้แก่อาจารย์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้

ขั้นตอนการขอใช้ หนังสือเร่งด่วน

  1. ผู้ใช้ตรวจสอบรายชื่อหนังสือจากฝ่ายจัดซื้อหนังสือ ที่สำนักงานเลขานุการศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 2
  2. แจ้งความประสงค์การใช้หนังสือและจำนวนเล่มที่ต้องการใช้
  3. แจ้งชื่อ, คณะที่สังกัด, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  เพื่อติดต่อกลับแจ้งผลการดำเนินการ
  4. ฝ่ายจัดซื้อจะทำหน้าที่คัดรายชื่อหนังสือตามที่อาจารย์แจ้งไว้ ลงรายละเอียดในแบบฟอร์ม จัดส่งให้งานจัดหาลงรายละเอียดของหนังสือในฐานข้อมูล
  5. งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ จะดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ พร้อมลงรายละเอียดทางบรรณานุกรมและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของตัวเล่มอย่างเร่งด่วน
  6. จัดส่งตามวัน เวลา ที่กำหนด ให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป

หมายเหตุ : ผู้ใช้จะต้องมารับหนังสือตามวัน เวลา ที่กำหนด ถ้าเกินกำหนดวันนัดรับหนังสือ เป็นเวลา 15 วัน บรรณารักษ์จะนำหนังสือขึ้นชั้นบริการตามปกติ

ตัวอย่าง : หนังสือเร่งด่วน

 

หนังสือ2

คัดเลือกหนังสือพร้อมแนบแบบฟอร์ม “หนังสือเร่งด่วน”

 

หนังสือ4

หนังสือ3

 

                 หนังสือที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งให้ผู้ใช้บริการ

View (205)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa