SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้าศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน จากอาคารบรรณสาร
ส.ค. 18th, 2016 by supaporn

รองอธิการบดี ฉลอง แขวงอินทร์ บรรยายในกิจกรรมการประหยัดพลังงานของ มฉก.

รองอธิการบดี ฉลอง แขวงอินทร์ บรรยายในกิจกรรมการประหยัดพลังงานของ มฉก.

ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมฉก. ถ่ายภาพร่วมกัน

ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมฉก. ถ่ายภาพร่วมกัน

บรรยากาศขณะนำชม

บรรยากาศขณะนำชม

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 10 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานการประหยัดพลังงานของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ในการนี้ รองอธิการบดี ฉลอง แขวงอินทร์ และทีมงานกองอาคาร พร้อมผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรณสาร ซึ่งเป็น 1 ใน 3 อาคารประหยัดพลังงาน โดยมีการบรรยาย ตอบข้อซักถาม และนำชมจุดต่างๆ

View (7)

มหาวิทยาลัยไทย อยู่ที่ไหนในเวทีโลก?
มี.ค. 10th, 2016 by supaporn

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วิเคราะห์ไว้ว่า สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในลำดับที่ 44 ของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่ 53 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 99 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในลำดับที่ 143 การที่มหาวิทยาลัยของไทยไม่อยู่ในอันดับที่ 1-40 ถ้ามหาวิทยาลัย คือ หัวสมองของประเทศ จะมีปัจจัยใดที่ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำได้ มีนักการศึกษาที่เคยวิเคราะห์ไว้ ว่ามี 3 ปัจจัย คือ

  1. การที่มีเงินหนา ได้เงินอุดหนุนจากรัฐ รายได้จากทุนตั้งต้น ค่าเทอม เงินวิจัยที่ได้รับ
  2. คนเก่ง เป็นที่รวมของคนเก่ง ทั้ง อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย คัดเลือกจากนานาชาติ
  3. บริหารดี มีอิสระทางบริหาร วิชาการ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ มีวัฒนธรรมเน้นความเป็นเลิศ

ติดตามชมการวิเคราะห์ได้ที่ http://tdri.or.th/multimedia/thinkx2-138/

รายการอ้างอิง

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.  (2559). คิดยกกำลังสอง: มหาวิทยาลัยไทย อยู่ที่ไหนในเวทีโลก?.  สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://tdri.or.th/multimedia/thinkx2-138/

View (15)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa