SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่แจ้งหาย ศูนย์บรรณสารสนเทศ
มิ.ย. 19th, 2017 by kalyaraksa

ทรัพยากรสารสนเทศ ที่แจ้งหายคือ   ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ผู้ใช้บริการ เช่น  อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทำหายระหว่างการยืม     ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ เมื่อผู้ใช้ทำหายให้มาติดต่อเขียนแบบฟอร์มการแจ้งหายที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1   งานบริการยืม – คืน  ซึ่งงานบริการยืม – คืน   จะมีแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศเล่มที่ได้ทำหาย    ถ้ายังไม่ถึงวันกำหนดส่ง     ก็จะไม่มีค่าปรับ

ในประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 44/2536 ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2536  เรื่องการใช้ห้องสมุด   หมวด 8  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้ห้องสมุดและผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ข้อ 27 ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(3) เมื่อมีการสูญหาย ผู้ยืมจะต้องชดใช้ทรัพยากรสารสนเทศนั้นเป็นการทดแทน ในกรณีที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่สามารถจะหาซื้อได้อีก  หรือไม่ทราบราคา และผู้ยืมไม่สามารถจะหามาแทนได้  ผู้ยืมจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินตามที่ศูนย์บรรณสารสนเทศเห็นสมควร

ในปัจจุบันได้กำหนดค่าปรับเกินกำหนดส่งวันละ 5 บาทต่อเล่ม และค่าปรับสูงสุดอยู่ที่จำนวนเงิน 300 บาท    หากผู้ใช้มาแจ้งการทำทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ก็จะคิดค่าปรับตามจำนวนวัน และเป็นจำนวนเงินดังกล่าว    พร้อมด้วยค่าดำเนินการในการจัดทำอีก เล่มละ 50 บาท   หลังจากการกรอกแบบฟอร์มการแจ้งหายแล้วจะให้เวลาผู้ใช้ในการหาซื้อ       หรือจัดทำเป็นเวลา  14   วัน โดยบุคลากรผู้ที่รับการแจ้งหายจะให้คำแนะนำการปฏิบัติ เช่น ให้ซื้อทรัพยากรสารสนเทศชื่อเดียวกัน แต่เป็นปีพิมพ์ที่ทันสมัยกว่า หรือปีพิมพ์ล่าสุด ราคาไม่น้อยกว่าเล่มที่สูญหาย กรณีหาซื้อไม่ได้ให้ไปถ่ายสำเนาทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อเดียวกันมาดำเนินการจัดทำรูปเล่มให้เรียบร้อย นำมาทดแทน หรือเมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลแล้วยังมีทรัพยากรสารเทศ เนื้อหาเดียวกันแต่เป็นคนละชื่อเรื่อง ก็สามารถซื้อมาทดแทนได้เช่นกัน

เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและรับทรัพยากรสารสนเทศแล้ว งานบริการสารสนเทศจะนำส่งใบสำเนาการแจ้งหาย  (สีเหลือง)     พร้อมทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ซื้อมาทดแทน     ส่งที่แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อดำเนินการทำข้อมูลประวัติสิ่งพิมพ์ที่แจ้งหาย โดยบรรณารักษ์ที่ได้รับมอบหมายทำการวิเคราะห์หมวดหมู่ และทำข้อมูลทดแทนหรือข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศระเบียนใหม่เข้าในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ    และติดสัน ประทับตราให้เรียบร้อย  เพื่อนำส่งแผนกบริการสารสนเทศต่อไป

หนังสือ 2หนังสือ 1

View (95)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa