SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง
มิ.ย. 22nd, 2016 by sirinun

สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง

สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง

สุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนปรารถนา แต่ทุกคนก็ไม่อาจปฏิเสธความเจ็บป่วยไปได้ เมื่อมีอาการผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น ก็ต้องบอกได้ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไร มีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องรักษาอาการเจ็บป่วยนั้นๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย การวินิจฉัยโรคด้วยตนเอง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่ควรรู้จักในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว หมวดหมู่ WB141อ251ส 2559

รายการอ้างอิง

อภิชัย ชัยดรุณ และประไพ ชัยดรุณ. (2559). สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง ฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

View (15)

การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
มี.ค. 10th, 2016 by rungtiwa

การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

Development of a Self-Care Model for Matthayom Suksa 4 Students in the Department of General Education within Bangkok Metropolitan

บทคัดย่อ:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของนักเรียน ศึกษาความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรง จำนวน 24 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรง จำนวน 27 คน โดยรูปแบบการดูแลตนเองประกอบด้วยเรื่อง การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ การขับถ่าย การทำความสะอาดร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาในวัยรุ่น การมีเพศสัมพันธ์และความรู้เรื่องเพศศึกษาและการคุมกำเนิด การเสพสิ่งเสพติดและความรู้เรื่องสิ่งเสพติด การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพจิตของตนเอง การป้องกันโรคและอุบัติเหตุต่าง ๆ Read the rest of this entry »

View (27)

ประสิทธิผลของการเยี่ยมบานภายใตทฤษฎีการพยาบาล ของโอเรมตอความสามารถในการดูแลตนเอง ของผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม
ก.พ. 20th, 2016 by rungtiwa

ประสิทธิผลของการเยี่ยมบานภายใตทฤษฎีการพยาบาล ของโอเรมตอความสามารถในการดูแลตนเอง ของผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่

THE EFFECTIVENESS OF HOME VISITS UNDERPINNED BY OREM’S NURSING THEORY FOR ENHANCING SELF – CARE
CAPABILITIES OF PULMONARY TUBERCULOSIS PATIENTS WHO ARE SPUTUM SMEAR – POSITIVE

ไพรัช มวงศรี วนิดา ดุรงคฤทธิชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ และวิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร. (2555). ประสิทธิผลของการเยี่ยมบานภายใตทฤษฎีการพยาบาลของโอเรมตอความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม. วารสาร มฉก.วิชาการ 16 (31), 31-48.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (8)

ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมการดูแลตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผูที่มีระดับน้ำตาลในเลือดเกินระดับปกติในชุมชน
ก.พ. 12th, 2016 by supaporn

ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมการดูแลตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผูที่มีระดับน้ำตาลในเลือดเกินระดับปกติในชุมชน

The Effectiveness of Promoting Self-Care Behavior Program on the Self-Care Behavior Among People With High Blood Glucose Level in the Community

พัชราภัณฑ ไชยสังข ปญจภรณ ยะเกษม และ นรากูล พัดทอง. (2557). ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมการดูแลตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผูที่มีระดับน้ำตาลในเลือดเกินระดับปกติในชุมชน. วารสาร มฉก. วิชาการ 18 (35), 1-12.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (19)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa