SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
อภิสิทธิ์ชน : คนแก่ 2557
มี.ค. 8th, 2016 by sirinun

อภิสิทธิ์ชน : คนแก่ 2557

อภิสิทธิ์ชน : คนแก่ 2557

ชีวิตคนเราย่อมมีการเจริญวัยจนมาถึงจุดหนึ่ง ที่วัยจะต้องร่วงโรยไปตามอายุขัย ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ใช้ประสบการณ์ในการก้าวย่างเข้าสู่วัยชราที่มีภูมิปัญญาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์อย่างมากมายมาปรับเปลี่ยนชีวิตให้เป็นวัยที่เต็มไปด้วยพลังแห่งกุศล เพื่อดำรงตนและเป็นเพื่อนกับคนอื่นที่เดินทางมาสู่วัยเดียวกันได้อย่างมีความสุข หมวดหมู่ HQ1062 ฉ236อ 2558

รายการอ้างอิง

ฉัตรสุมาลย์. (2558). อภิสิทธิ์ชน : คนแก่ 2557. กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต.

View (21)

คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ดูแล
ก.พ. 15th, 2016 by sirinun

คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ดูแล

คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ดูแล

คู่มือเล่มนี้เกิดขึ้นจากโครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้จัดการดูแลและผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี คู่มือนี้มีประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้สนใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในชุมชนและสังคม หมวดหมู่ WT100 ค695 2557

รายการอ้างอิง

คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ดูแล. (2557). นนทบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก.

View (22)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa