SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking)
พ.ย. 12th, 2015 by supaporn

จากการเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking) โดย อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น เป็นการเน้นการฝึกทักษะของการคิดเชิงนวัตกรรมตามแนวของ The Innovator’s DNA : Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators โดย Hal B. Gregersen ซึ่งประกอบด้วย

  • การเชื่อมโยง
  • การตั้งคำถาม
  • การสังเกต
  • การสร้างเครือข่าย
  • การทดลอง

ทักษะในการตั้งคำถามและการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรม คนที่เป็นนวัตกร จะถามเก่ง ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะต้องรู้จักการตั้งคำถาม โดยมีเทคนิคในการตั้งคำถาม คือ

  • อะไรจะเกิดขึ้นถ้า …. (What if) ตัวอย่างการตั้งคำถาม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีแว่นตา X-Ray ราคาถูก เป็นต้น
  • มองหาปัญหา Read the rest of this entry »

View (74)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa