SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา
ก.ค. 8th, 2016 by sirinun

แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา

แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงหลักการบำบัด ซึ่งเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเราเองเป็นคลื่นความถี่ที่ส่งผ่านบัตรพลังบำบัด 3 ใบ คือบัตรแห่งแสงสว่าง ช่วยดลบันดาลความเบิกบาน และสุขภาวะที่ดี บัตรแห่งรัก ก่อเกิดความรู้สึกดี และคุณงามความดี บัตรแห่งพลัง เป็นพลังแห่งสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น  ซึ่งแก่นหลักของการบำบัด เป็นแนวทางปฏิบัติที่ว่าด้วยความคิดดี ทำดีและรู้สึกดี เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในห้วงความคิดของเรา และการตระหนักถึงสิ่งสำคัญ จะมุ่งไปสู่กฎธรรมชาติของความมีเหตุมีผลในทุกสรรพสิ่ง เช่นเดียวกับกฎแห่งกรรมที่ได้รวบรวมวิธีควบคุมการดำรงอยู่ของตัวเราเองให้มีความสมดุล หมวดหมู่ WB327 ท333ค 2559

รายการอ้างอิง

ทอสการ์, แคโรลีน. (2559). แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา. แปลโดย พันแสง วีระประเสริฐ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี.

View (27)

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต

“ชีวจิต” คำนี้เป็นที่ได้รับความนิยมในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง คนเราอยากมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงต้องดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ชีวจิตเป็นหลักปฎิบัติเพื่อความสุขสมบูรณ์โดยใช้ธรรมชาติเป็นหลักในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยการใช้ อาหาร การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด และการใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพราะชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติจะเป็นชีวิตที่ยืนยาว แข็งแรง และมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลา เป็นชีวิตพอเพียง และรู้จักการปล่อยว่าง เลิกติดยึดกับวัตถุนิยม หันมามองดูธรรมชาติรอบตัวเรามากขึ้น โดยมีภูมิคุ้มกัน หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติดูแลสุขภาพเชิงรุกตามแนวทางชีวจิตเพื่อสุขภาพดีตลอดไป หมวดหมู่ WB400 ส637ส 2555

รายการอ้างอิง

สาทิส อินทรกำแหง. (2555). สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต. เอื้อมพร แสงสุวรรณ, เรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ.

View (36)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa