SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ธรรมะจากพระโอษฐ์
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

ธรรมะจากพระโอษฐ์

ธรรมะจากพระโอษฐ์

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงศึกษาและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ทรงมีพระราชจริยาวัตรที่ดำเนินไปตามกลไกลทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ทรงสนพระไทยในหลังธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการส่วนพระองค์ หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลพระราชดำรัสว่าด้วยเรื่อง “ธรรม” ซึ่งเป็นทั้งหลักวิชาและหลักปฏิบัติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเอาไว้ด้วยพระองค์เอง น่าที่เราคนไทยจะได้น้อมนำมาปฎิบัติตามเพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหมวดหมู่ BQ4570.K5 ณ361ธ 2554

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

รายการอ้างอิง

ณัฐวุฒิ แจ๊ดสูงเนิน. (2554). ธรรมะจากพระโอษฐ์. นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ.

View (25)

สัปปายะ 7 : หลักการจัดระเบียบเพื่อความสมดุลของครอบครัว/สังคม
มี.ค. 5th, 2016 by rungtiwa

สัปปายะ 7 : หลักการจัดระเบียบเพื่อความสมดุลของครอบครัว/สังคม

บทคัดย่อ:

สัปปายะเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมแสวงหา เพราะเป็นเรื่องที่เอื้อให้การปฏิบัติธรรมบรรลุผลได้ง่ายขึ้น หลักการนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดระเบียบครอบครัว สถาบัน องค์กร และส้งคมได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นหลักที่พูดถึงความเหมาะสมหรือความสมดุลของที่อยู่อาศัย ทำเลที่ประกอบอาชีพ การพูดจา บุคคลที่ควรคบหา การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ สภาพภูมิอากาศหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และการบริหารร่างกายอย่างถูกต้องเหมาะสมอันเป็นปัจจัยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากจะส่งผลดีต่อบุคคลและครอบครัวแล้ว ยังส่งผลดีต่อประเทศชาติและธรรมชาติอื่นๆ ด้วย

ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2547). สัปปายะ 7 : หลักการจัดระเบียบเพื่อความสมดุลของครอบครัว/สังคม. วารสาร มฉก.วิชาการ 8 (15), 80-92.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (36)

พอ : หลักธรรมแห่งความพอเพียง
ม.ค. 10th, 2016 by supaporn

พอ : หลักธรรมแห่งความพอเพียง

พอ : หลักธรรมแห่งความพอเพียง

พอ : หลักธรรมแห่งความพอเพียง ธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จัดพิมพ์โดย ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ถวายพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัย 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 และ ถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล 102 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นธรรมคำสอนในชีวิตประจำวันให้รู้จักความพอเพียง ความสันโดษ ประกอบด้วยหลักธรรมคำสอนที่น่าศึกษาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ Read the rest of this entry »

View (61)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa