SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
รัฐบาล ตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ต.ค. 7th, 2016 by supaporn

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ กำหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตลอดจนกํากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดําเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน อ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/225/8.PDF

View (5)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa