SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประเมินหลักสูตรและโครงการวิจัยประเมินหลักสูตร
ธ.ค. 17th, 2020 by kalyaraksa

การประเมินหลักสูตรและโครงการวิจัยประเมินหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาแต่ละหลักสูตรที่เปิดให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาพรวมของแต่ละหลักสูตร มีความเหมาะสมและมีคุณภาพดีเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ทักษะด้านปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ผลการวิจัยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ศูนย์บรรณสารสนเทศ รวบรวมงานวิจัยการประเมินหลักสูตรต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน มีการจัดหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาการทำรายการให้มีความทันสมัยและได้ข้อมูลตามหลักสากล ง่ายต่อการเข้าถึง มีการเพิ่มรายละเอียดในส่วนของสารบัญย่อ การเพิ่มรายชื่อผู้วิจัยทุกคน และเพิ่มอักษรย่อสาขาวิชาไว้ภายใต้ปีพิมพ์ของการจัดหมวดหมู่ ให้อีกช่องทางหนึ่ง

View (62)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa