SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดบอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มี.ค. 14th, 2018 by chanunchida

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดโครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิยาลัย มีความรู้ ความตระหนัก ในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เป็นไปตามตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการที่ 3.2 ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม

สำนักงานเลขานุการ  ได้รับมอบหมายในการจัดทำบอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไว้ตรงบันได ขึ้น-ลง ชั้น 2 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ
  2. เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

energysaving

บอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เนื้อหาภายในบอร์ดประกอบด้วย มาตรการประหยัดพลังงาน ซึ่งสรุปมาจากมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง 15  ข้อ (12 + 3) ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (673)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa