SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารสนเทศกับหอสมุดแห่งชาติ
พ.ย. 20th, 2020 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความร่วมมือในหลาย ๆ ด้านกับหอสมุดแห่งชาติ เริ่มจากความร่วมมือเพื่อการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย มีการจัดเก็บในระยะยาวและเพื่อให้สามารถสืบค้นได้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีพัฒนาการความร่วมมือในด้านต่างๆ กับหอสมุดแห่งชาติ ดังนี้

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ในโครงการจัดทำสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ในการนำหนังสือพิมพ์ภาษาจีนเก่าทุกฉบับที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ทั้งรายวัน รายสองวัน และรายสัปดาห์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเอกสารอันมีคุณค่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสงวนรักษาหนังสือพิมพ์จีน และเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย

การลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุดแห่งชาติและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

การลงนามความร่วมมือการทำสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย ระหว่างสำนักหอสมุดแห่งชาติและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาระสำคัญของบันทึดข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การทำสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย ระหว่าง กรมศิลปากร กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Read the rest of this entry »

View (232)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงนามความร่วมมือวิชาการให้บริการสารสนเทศกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ค. 19th, 2017 by supaporn

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศได้โดยตรงผ่าน website ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เมื่อได้ข้อมูลทรัพยากรที่ต้องการแล้วจึงดำเนินการยืมระหว่างห้องสมุดต่อไป การแบ่งปันและร่วมกันใช้ทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดในครั้งนี้ สำนักงานวิทยทรัพยากรจะบริหารจัดการด้วยมาตรฐานเดียวกันกับที่ดำเนินการกับห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ของรัฐ โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือสถานที่ตั้งของห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุด ลดความซ้ำซ้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการดูแลบำรุงรักษาห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมลงนามทางวิชการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมลงนามทางวิชการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็น 1 ใน 14 แห่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน การลงนามความร่วมมือทางวิชาการเป็นปฐมฤกษ์ในครั้งนี้

ภาพประกอบ

รายละเอียดของข่าว

View (44)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa