SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน (Nurse led in overweight management)
ก.ค. 22nd, 2016 by sirinun

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน เป็นบทบาทของพยาบาลในด้านการส่งเสริมป้องกัน ที่ได้มีการบูรณาการในการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับอุดมศึกษา การให้บริการประชาชน ในเรื่องการจัดการและควบคุมภาวะน้ำหนักเกินนั้น แบ่งเป็นสองกรณี คือ ประชาชนที่มีน้ำหนักเกิดและยังไม่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อหรือเรียกว่า กลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง และโรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ  การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน ไม่ใช่เป็นทัศนคติ ความเชื่อ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งพยาบาลได้มีการดูแลภาวะน้ำหนักเกินมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของภาวะน้ำหนักเกินก็มีปริมาณและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน การให้บริการ และการวิจัย สำหรับนักศึกษาในสาขาพยาบาลและสาขาสุขภาพอื่นๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับบุคลากรที่มีบทบาทในการส่งเสริม ป้องกัน และจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักเกิน หมวดหมู่ WS16 พ219 2559

รายการอ้างอิง

ศิริอร สินธุ, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และฐิติพงษ์ ตันคำปวน.(บรรณาธิการ). (2559). พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน  (Nurse led in overweight management). นนทบุรี : สภาการพยาบาล.

View (848)

ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนแบบธรรมชาติ : ปลอดภัยและสุขภาพดี
เม.ย. 26th, 2016 by sirinun

ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน

ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน

สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนา หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายดูดี ปลอดภัย โดยไม่ใช้ยา แต่ใช้วิธีการลดน้ำหนักแบบธรรมชาติ การออกกำลังกายและการใช้โภชนาการควบคู่กันไปไม่ต้องลงทุนเสียเงินคราวละมากๆ เพื่อเข้าคอร์สลดน้ำหนัก ซึ่งการออกกำลังกายนั้นจะมีภาพประกอบทุกขั้นตอน พร้อมคำอธิบายภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจ หมวดหมู่ WD210 ล115 2558

รายการอ้างอิง

วรรณาภรณ์ แจ่มจรัสกุล. (บรรณาธิการ). (2558).  ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนแบบธรรมชาติ : ปลอดภัยและสุขภาพดี. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (25)

50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

50 เมนู อาหารลดน้ำหนัก

50 เมนู อาหารลดน้ำหนัก

เรื่องความอ้วนเป็นปัญหาสำหรับหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ มีความเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆ ได้  “50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก” เป็นความรู้เรื่องโภชนาการกับการลดน้ำหนัก เขียนโดยนักวิชาการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  เชียวชาญความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ร่วมกับโภชนการในการประกอบอาหารให้อร่อย เหมะกับผู้อ่านที่สนใจที่จะลดน้ำหนักโดยเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ หมวดหมู่ WB405 ร633ห 2558

รายการอ้างอิง

รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ และ ริญ เจริญศิริ. (2558). 50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก. กรุงเทพฯ : สารคดี.

 

View (45)

กินถูกสุขสง่า
มี.ค. 15th, 2016 by sirinun

กินถูกสุขสง่า

กินถูกสุขสง่า

สังคมปัจจุบันมีแต่ความเร่งรีบจนทำให้คนทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานไม่มีเวลาออกกำลังกาย จนทำให้เป็นโรคต่าง ๆ เช่น ความดัน เบาหวาน ฯลฯ ขอแนะนำให้อ่าน “กิน ถูก สุข สง่า” ซึ่งบอกวิถีการกิน และการอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ผู้อ่านจะได้ความรู้เรื่องโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก่อนวัยอันควร เพราะกินไม่ถูกตามหลักโภชนาการ และขาดการออกกำลังกายที่ถูกต้อง หมวดหมู่QU145 ส152ก 2555

รายการอ้างอิง

สง่า ดามาพงษ์. (2555). กินถูกสุขสง่า. กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย.

View (16)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa