SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน (Nurse led in overweight management)
ก.ค. 22nd, 2016 by sirinun

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน เป็นบทบาทของพยาบาลในด้านการส่งเสริมป้องกัน ที่ได้มีการบูรณาการในการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับอุดมศึกษา การให้บริการประชาชน ในเรื่องการจัดการและควบคุมภาวะน้ำหนักเกินนั้น แบ่งเป็นสองกรณี คือ ประชาชนที่มีน้ำหนักเกิดและยังไม่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อหรือเรียกว่า กลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง และโรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ  การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน ไม่ใช่เป็นทัศนคติ ความเชื่อ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งพยาบาลได้มีการดูแลภาวะน้ำหนักเกินมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของภาวะน้ำหนักเกินก็มีปริมาณและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน การให้บริการ และการวิจัย สำหรับนักศึกษาในสาขาพยาบาลและสาขาสุขภาพอื่นๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับบุคลากรที่มีบทบาทในการส่งเสริม ป้องกัน และจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักเกิน หมวดหมู่ WS16 พ219 2559

รายการอ้างอิง

ศิริอร สินธุ, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และฐิติพงษ์ ตันคำปวน.(บรรณาธิการ). (2559). พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน  (Nurse led in overweight management). นนทบุรี : สภาการพยาบาล.

View (845)

10 วัน สร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต (Issho futoranai karada ni naru)
ก.ค. 9th, 2016 by sirinun

10 วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต

10 วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต

“ใครๆ ก็อยากหุ่นดีแบบไม่ต้องเครียด แต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้” คงไม่ดีแน่ถ้ารูปร่างไม่อ้วนจนเกินควร ไม่ได้สัดส่วนน้ำหนักมากเกินไปจนทำให้เกิดโรคภัยต่อร่างกายได้ หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับให้ผู้อ่านที่สนใจในการลดความอ้วน หันมาดูแลรูปร่างได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอดอาหารจนเกินไป แต่ให้รู้จักกินให้เป็น และพักผ่อนให้เพียงพอ โดยการผ่อนคลายให้ร่างกายและจิตใจด้วยการดีท็อกซ์อย่างถูกวิธี และค่อยๆ สร้างความเคยชินให้ตัวเองโดยไม่หักโหมจนเกินไป หมวดหมู่ WD212 อ913ส 2558

รายการอ้างอิง

เอรินะ, อาเบะ. (2558). 10 วัน สร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต. แปลจาก Issho futoranai karada ni naru. แปลโดย  เมธินี นุชนาคา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์.

View (13)

50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

50 เมนู อาหารลดน้ำหนัก

50 เมนู อาหารลดน้ำหนัก

เรื่องความอ้วนเป็นปัญหาสำหรับหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ มีความเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆ ได้  “50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก” เป็นความรู้เรื่องโภชนาการกับการลดน้ำหนัก เขียนโดยนักวิชาการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  เชียวชาญความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ร่วมกับโภชนการในการประกอบอาหารให้อร่อย เหมะกับผู้อ่านที่สนใจที่จะลดน้ำหนักโดยเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ หมวดหมู่ WB405 ร633ห 2558

รายการอ้างอิง

รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ และ ริญ เจริญศิริ. (2558). 50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก. กรุงเทพฯ : สารคดี.

 

View (45)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa