SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
กระเป๋า “Healthy Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี”
มิ.ย. 27th, 2017 by sirinun

กระเป๋า " Health Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี"

กระเป๋า ” Health Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี”

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดบริการมุมหนังสือน่าอ่านของห้องสมุด (ชั้น4)  เป็นเสมือนมุมสุขภาพ ผ่าน กระเป๋า” Healthy books : อ่านเพื่อสุขภาพดี” ของ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ “เครือข่ายสร้างปัญญา”

สำนักงานกองทุนสนันสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้ผลิตสื่อองค์ความรู้สุขภาวะหลากรูปแบบ อาทิ หนังสือ นิตยสาร วีซีดี มุ่งให้นำความรู้จากสื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุขภาวะ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ จึงจัดกิจกรรม “เครือข่ายสร้างปัญญา” ผลิตสื่อบรรจุหนังสือดีในกระเป๋าเดินทาง ทำหน้าที่เสมือนห้องสมุดเคลื่อนที่ เรียกว่า Healthy Book มอบให้กับห้องเครือข่ายห้องสมุด จำนวน 30 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดสถานศึกษา โรงพยาบาล และแหล่งเรียนรู้สุขภาวะ  สุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ การป้องกันดีกว่าการรักษา เชิญมาหาความรู้ได้จาก หนังสือดีๆ เพื่อสุขภาพและหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีหนังสือการสร้างสุขภาพ เพิ่มเข้ามาให้บริการเป็นอย่างมากมายทำให้ผู้อ่านมาใช้บริการและยืมหนังสือเหล่านี้กลับไปอ่านกัน หรือไม่ก็จะนั่งอ่านในห้องสมุด ได้ทั้งความเพลิดเพลิน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันระหว่างผู้ใช้บริการกันเอง Read the rest of this entry »

View (112)

วัยรุ่นชายกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านเพศภาวะ
ก.พ. 25th, 2016 by rungtiwa

วัยรุ่นชายกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านเพศภาวะ

Male Adolescence with Health Promoting Behavior for Gender

บทคัดย่อ

วัยรุ่นชาย เป็นวัยที่ควรได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคม และจิตปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมในการแสดงบทบาททางเพศของตนตามที่สังคมคาดหวัง โดยเฉพาะสังคมไทย ผู้ชาย ควรต้องมีความเป็นผู้นำ เสียสละ และช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับบุคคลที่อ่อนแอกว่าในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิงซึ่งสังคมไทยจัดว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ ผู้ชายควรช่วยกันปกป้องและต้องให้ เกียรติไม่ประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมต่อเพศหญิงอย่างไม่เหมาะสม เช่น ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ำใจช่วยเหลือ ตามโอกาสที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จัดว่าเป็นความงดงามของสังคมไทยที่ผู้ชายได้แสดงบทบาททางสังคม เหมาะสม หรือที่เรียกว่า การแสดงบทบาทด้านเพศภาวะของตนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคม ไทย แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันนี้ พบว่า พฤติกรรมการเอื้อเฝือ เผื่อแผ่ ความเอื้ออาทร การให้เกียรติ และยกย่องเพศหญิงเป็นพฤติกรรมที่นับวันจะเริ่มลดน้อยลง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง เช่น การทารุณกรรม การทำแท้ง การใช้ชีวิตคู่ที่ไม่ราบรื่น สาเหตุหนึ่งมาจาก การพัฒนาบทบาททางเพศหรือเพศภาวะของผู้ชายไม่ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ เป็นปัจจัยผลักดันทางอ้อมของปัญหาเหล่านั้น ปรากฏการณ์เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงการขาดการส่งเสริม พฤติกรรมสุขภาพด้านเพศภาวะที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นชาย Read the rest of this entry »

View (22)

เคล็ดไม่ลับในการทำลาย CALORIES ในตัวคุณโดยการขึ้นบันได
ก.พ. 25th, 2016 by ปัญญา วงศ์จันทร์

10565119_655132997959739_7907859403114711827_n

อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (มฉก.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาคารที่เข้าประกวดการประหยัดพลังงาน ดังนั้น ในการงดใช้ลิฟต์ก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า (กดลิฟต์ 1 ครั้ง เท่ากับ ใช้หลอดไฟนีออน 500 ดวง) ถ้าพวกเราชาว มฉก. ลองหันมาขึ้นบันไดดูซิว่าจะทำลาย calories เท่ากับเท่าใดกันในแต่ละชั้น Read the rest of this entry »

View (5012)

คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ดูแล
ก.พ. 15th, 2016 by sirinun

คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ดูแล

คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ดูแล

คู่มือเล่มนี้เกิดขึ้นจากโครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้จัดการดูแลและผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี คู่มือนี้มีประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้สนใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในชุมชนและสังคม หมวดหมู่ WT100 ค695 2557

รายการอ้างอิง

คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ดูแล. (2557). นนทบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก.

View (22)

คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง
ก.พ. 15th, 2016 by sirinun

คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปสู่ประชาชนนับเป็นการสื่อสารสาธารณะในวงกว้าง ระบบการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารจึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในกรณีที่เกิดความเสี่ยงที่มีผลต่อการนำเสนอหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัยได้เป็นอย่างดี หมวดหมู่ WA950 ค695 2557

รายการอ้างอิง

คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง.(2557) นนทบุรี : สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย.

View (13)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa