SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การหาหนังสือไม่พบในศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พ.ค. 17th, 2016 by somsri

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก เข้ามาค้นหาหนังสือ และสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ ปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้บริการขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ หรือสอบถามจากบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประจำชั้น ได้แก่ การหาหนังสือไม่พบ เฉพาะกรณีที่สืบค้นพบรายการหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ แต่เมื่อไปหาหนังสือที่ชั้นหนังสือแล้ว ไม่พบ
จากการที่ให้บริการหาหนังสือที่ผู้ใช้หาไม่พบ สามารถสรุปสาเหตุและจัดทำเป็นแนวปฏิบัติวิธีการให้บริการของการหาหนังสือไม่พบ ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (221)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการหาหนังสือไม่พบจากการสำรวจหนังสือ
ม.ค. 7th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการสำรวจหนังสือประจำปี และพบว่า มีหนังสือจำนวนหนึ่งที่หาไม่พบ จึงได้ประชุมเพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันหนังสือหาไม่พบ โดยนำเป็นประเด็นความรู้/ปัญหา ในคณะกรรมการจัดการความรู้ของศูนย์บรรณสารฯ

จากการประชุมหัวหน้าแผนกทุกแผนก เพื่อระดมสมองหาสาเหตุถึงการหาหนังสือไม่พบ สามารถสรุปข้อสังเกต ได้ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (91)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa